Sprzedaż

Aby dokonać zakupu naszych książek należy:

Złożyć zamówienie na adres alicja.bialkowska@osw.edu.pl , w którym prosimy zamieścić następujące dane:

 • autor i tytuł książki,
 • ilość książek.

Dane do faktury:

 • imię nazwisko,
 • adres.

Dane do przesyłki, o ile są inne niż do faktury.

Dostaniecie Państwo zwrotnego maila z informacją dotyczącą wpłaty (cena książki + koszty przesyłki). Jeżeli nie dostaniecie Państwo zwrotnego maila w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Nr konta
73  1130  1189  0025  0161  5620  0003
Bank Gospodarstwa Krajowego

Olsztyńska Szkoła Wyższa
Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
tel. kom. 533-595-255, tel. 089 534 71 53 wew.  36

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ WYDAWNICZĄ


Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy WSIiE TWP. Nauki Społeczne

red. Tadeusz Pilch

ISSN 2084-1140

 

 

 

 

 

 

 • Nr 1/2017. Cena 23,90 zł z VAT
 • Nr 4/2016. Cena 24,00 zł z VAT
 • Nr 3/2016. Cena 24,50 zł z VAT
 • Nr 2/2016. Cena 24,50 zł z VAT
 • Nr 1/2016. Cena 20,27 zł z VAT
 • Nr 4/2015. Cena 20,27 zł z VAT
 • Nr 3/2015. Cena 21,50 zł z VAT
 • Nr 2/2015. Cena 20,00 zł z VAT
 • Nr 1/2015. Cena 25,50 zł z VAT
 • Nr 4/2014. Cena 20,00 zł z VAT
 • Nr 3/2014. Cena 19,00 zł z VAT
 • Nr 2/2014. Cena 19,00 zł z VAT
 • Nr 1/2014. Cena 21,00 zł z VAT
 • Nr 4/2013. Cena 20,00 zł z VAT
 • Nr 3/2013. Cena 22,00 zł z VAT
 • Nr 2/2013. Cena 31,00 zł z VAT
 • Nr 1/2013. Cena 38,00 zł z VAT
 • Nr 4/2012. Cena 33,00 zł z VAT
 • Nr 3/2012. Cena 34,00 zł z VAT
 • Nr 2/2012. Cena 36,00 zł z VAT
 • Nr 1/2012. Cena 32,00 zł z VAT

 


 

Zagrożenia człowieka. Między pesymizmem a nadzieją. red. Agnieszka Górska, Monika Staszewicz

Olsztyn 2019, ISBN 978-83-65376-12-1
Cena z VAT 30 zł

Spis treści

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dariusz Jurczak, Bezpieczeństwo w życiu społecznym na pograniczu polsko-rosyjskim

Olsztyn 2019, ISBN978-83-65376-11-4
Cena z VAT 81,60 zł

Spis treści

 

 

 

 

 


Monika Staszewicz, Ideologie edukacyjne wobec ludzkiej cielesności i seksualności

Olsztyn 2018, ISBN 978-83-65376-10-7
Cena z Vat 81 zł

Spis treści

Inspiracje badawcze

 

 

 

 


Żandarmeria wojskowa w operacjach międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO, red. Waldemar Zubrzycki, Miroslaw Rozmus, Aleksander Babiński

Olsztyn 2017, ISBN978-83-65376-08-4
Cena z VAT 50 zł

Spis treści

Wprowadzenie

 

 

 


Małgorzata Gałęziowska, Tożsamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach

Olsztyn 2017, ISBN 978-83-65376-06-0
Cena z Vat 34 zł

Ze wstępu:

„Organizacje mniejszości niemieckiej stały się częścią środowiska społecznego na Warmii i Mazurach, chociaż ich znaczenie w strukturach lokalnych można różnie ocenić. Niemniej zdołały się one wpisać w krajobraz społeczny Warmii i Mazur, głównie poprzez działalność charytatywną, oświatową – nauka języka niemieckiego, a także działalność gospodarczą.”

Spis treści

 


Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierówności, red. Tadeusz Pilch

Olsztyn 2016, ISBN 978 – 83 – 65376 – 05 – 3
Cena z Vat 38 zł

Ze wstępu Tadeusza Pilcha

Książka jest efektem trzyletnich badań pod kierunkiem Pana Profesora w Katedrze Pedagogiki WSIiE TWP. „Studenci, biorący udział w badaniach, wybierali tematykę badawczą najczęściej znając zjawisko dojazdów z autopsji lub osobistej obserwacji. Byli mieszkańcami badanych gmin i miejscowości. Jak każde badania terenowe, nasycone były elementami emocjonalnymi i niekiedy szczegółową faktografią. Ich wiarygodność jest legitymowana nie tyle wyszukanymi testami statystyki, lecz bardziej osobistym zaangażowaniem i osobistą narracją znanej od wewnątrz rzeczywistości. Mam głębokie przekonanie, że zasłużyli swoim wysiłkiem włożonym w badania na uznanie i szacunek.”


Adam Sosnowski, Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież

Olsztyn 2016, ISBN 978-83-65376-04-6
Cena z Vat 35 zł

Ze wstępu:

„Uważny obserwator życia społecznego w naszym kraju dostrzega, że za­chodzące przemiany postępują w jakimś zakresie żywiołowo, jednak bardziej uwarunkowane są wieloma obiektywnymi czynnikami. W związku z tym niekiedy wskazuje się na sprzężenie zwrotne między tym, co subiektywne (mentalnościowe w wymiarze jednostkowym; świa­domościowe w wymiarze grupowym), a tym, co obiektywne (przemienne i dynamiczne; systemowe i strukturalne) jako na podstawowe źródło zmian nie tylko w Polsce. Z jednej strony, wskazuję na podstawowe kierunki przemian mentalności i świadomości naszego społeczeństwa (w wymiarach jednostkowym i grupowym) w okresie po drugiej wojnie światowej oraz w stanie wojennym i po jego zakończeniu, szczególnie na przełomie dekad lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a także po przyjęciu Polski w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wspomniane procesy miały i mają wpływ na zmiany strukturalne – systemu politycznego, administracyjnego i gospodarczego, szczególnie od czasu transformacji ustrojowej/systemowej. Z drugiej strony, dostrzega się wpływ przemian systemowych na wielowymiarowość zmian postępujących w rodzimej tkance społecznej.”

Spis treści


Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, red. Michał Strzelecki, Waldemar Zubrzycki, Dariusz Jurczak

Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-03-9
Cena z Vat 26 zł

Ze wstępu

„Przygotowana monografia nie pretenduje naturalnie do wyczerpania tak złożonego, a zarazem interesującego zagadnienia, jakie zasygnalizowane zostało w jej tytule. Wiąże się to z jednej strony z rozległością i wieloaspektowością wspomnianej problematyki , z drugiej zaś z zainteresowaniami badawczymi autorów. Wnikliwa analiza zamieszczonych w niej opracowań pozwala jednak zwrócić uwagę na zagadnienia szerzej dotąd w literaturze naukowej prezentowane, a tym samym wymagające intensyfikacji zainteresowania ze strony badaczy. Można mieć zatem nadzieję, że przyjęta w monografii perspektywa badawcza i interpretacyjna przyczyni się do wzmożenia badań nad różnorodnymi aspektami funkcjonowania administracji publicznej i zwrócenia się ku nowym problemom.”

Spis treści


Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, red. Anna Prusik, Łucja Kabzińska

Olsztyn 2016, ISBN 978-8387867-99-7
Cena z vat 24 zł

Ze wstępu

„Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów oscylujących wokół problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwarunkowaniach jego rozwoju, a także sposobów i możliwości wsparcia w wybranych środowiskach i instytucjach. Autorzy tego tomu odwołują się zarówno do dotychczasowych opracowań naukowych dotyczących rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dzielą się własnymi wynikam i badań, doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie szeroko rozumianych problemów terapii pedagogicznej z metodycznymi elementami pracy z uczniem w wybranych środowiskach i instytucjach. W opracowaniu niniejszym spotykają się też różne perspektywy i koncepcje badawcze, z jednej strony prezentujące naukowe efekty pracy badawczej, z drugiej zaś inspirujące doświadczenia praktyków”

 Spis treści


Pawlus Tadeusz, Współczesne koncepcje etyki

Olsztyn 2016, ISBN978-83-65376-01-5
Cena z Vat 21 zł

Ze wstępu:

“Opracowanie stanowi próbę przedstawienia współczesnych koncepcji etyki w układzie możliwie wszechstronnym, bez wyraźnego sugerowania jakiejkolwiek opcji teoretycznej. Ma to być materiał do analizy krytycznej, do przemyśleń i refleksji, wreszcie do dyskusji Czytelnika-Uczestnika zajęć, którego umysł wolny ma niezbite prawo do własnej oceny i preferencji na drodze zmagania się z moralnymi problemami i dylematami naszych czasów.”

Spis treści


Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Tomasz Wójtowicz

Olsztyn 2015, ISBN 978-83-65376-00-8
Cena z Vat 32 zł

Ze wstępu:

“Istota współczesnej gospodarki sprowadza się do sprawnego zarządzania zmianą. Im szybciej i trafniej przedsiębiorstwo czy instytucja, w tym także samorządowa czy bankowa, zidentyfikują nowe problemy, wyzwania i zmiany otoczenia, tym szanse na adekwatną reakcję wzrosną. niniejsza monografia stanowi cenne uzupełnienie wiedzy z obszaru ekonomii i przedsiębiorczości, a także może stać się źródłem inspiracji dla badaczy, studentów oraz praktyków gospodarczych, chcących rozwijać w sposób empiryczny poruszone tu kwestie.”

“Spis treści


Problemy kultury konsumpcyjnej z perspektywy regionalnej, red. Justyna Byczkowska-Ślęzak, Elżbieta Kaczyńska

Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-98-0
Cena z Vat 36 zł

Ze wstępu:

“Teoria społeczeństwa konsumpcyjnego jest niewątpliwie ożywcza – skłania ona do postawienia nowych pytań dotyczących społeczeństwa polskiego i ewolucji rodzimej kultury. Dzięki niej rozwijane są badania nad tematyką, pozostająca przedtem na marginesie ustalonego nurtu nauki. Nasuwa się pytanie zasadnicze: czy w Polsce, mimo niższego – w porównaniu z Zachodem – standardu życia, widoczne są cechy właściwe dla kultury, która nazywana jest konsumpcjonizmem: inaczej mówiąc, czy w Polsce ukształtowało się, albo kształtuje, społeczeństwo konsumpcyjne? Jeśli tak, to jakie jest tempo przemian, czy dokonują się one wszędzie równomiernie – jednakowo w różnych regionach, w mieście i na wsi, co najbardziej sprzyja temu procesowi, a co go opóźnia?”

Spis treści


Podziały w życiu społecznym. Konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. Adam Sosnowski

Olsztyn 2015, ISBN 978-83-97867-97-3

Cena z Vat 24 zł
Z recenzji prof. dra hab. Franciszka Mleczki:

Teksty wyróżniają się bardzo dobrym, syntezującym językiem, odwagą, a nawet ostrością formułowania ocen i zaangażowaniem politycznym Autorów. Takie zaangażowanie jest wartością (także w pracy naukowej), jeśli Autorzy się do tego przyznają.

Spis treści


Dmuchowski Robert, Szmitka Stanisław, Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju regionu

Olsztyn 2015, ISBN 978-83-87867-94-2
Cena z Vat 38 zł

Z recenzji prof. dra hab. Romana Kisiela:

[…] Autorzy interesujący ich problem konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw ukazali możliwie wszechstronnie, obiektywnie i w sposób pogłębiony.

Należy sądzić, że książka – ze względu na swoją naukową i społeczną użyteczność – zostanie z pożytkiem wykorzystana zarówno przez praktyków, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji samorządowej i instytucji finansowych, jak również studentów kierunków ekonomicznych i społecznych. Może być ona również interesującą lekturą dla każdego, kto jest zainteresowany rozwojem swojego regionu i pragnie uzupełnić swoją dotychczasową wiedzę z zakresu nowoczesnych form organizacyjnych sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności firm w Polsce oraz Unii Europejskiej .

Spis treści


Idee korczakowskie w perspektywie współczesnych nauk o wychowaniu i aktualnych wyzwań społecznych, red. Łucja Kabzińska, Anna Prusik

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-93-5
Cena z VAT 33 zł

Ze Wstępu:

“W oddanej do rąk Czytelnika książce zachowane są dwa wymiary: historyczny i współczesny. Kontekst historyczny wiąże się z różnymi watkami biograficznymi i działalnością opiekuńczo wychowawczą Starego Doktora, natomiast kontekst współczesny dotyka różnych wątków twórczości pedagogicznej i literackiej Janusza Korczaka. Oba konteksty zwracają uwagę na szerokie spektrum badań i problemów podejmowanych przez tego pedagoga, lekarza, publicystę, które ustawicznie pobudzają do dyskusji i szerszej refleksji.”


Społeczeństwo obywatelskie. Wybrane aspekty jego tworzenia (kontekst historyczny i współczesny), red. nauk. Łucja Kabzińska

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-89-9
Cena z VAT 32 zł

Z recenzji dr hab. Danuty Lalak:

„Zaprezentowany zbiór tekstów […] podejmuje temat tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza w kwestie teoretyczne oraz pokazuje przykład rozwiązań praktycznych. Dominujący w nim nurt refleksji pedagogicznej wyraźnie akcentuje zadania społeczno-edukacyjne, nie wystarczająco zaakcentowane w badaniach nad procesami budowania społeczeństwa obywatelskiego.”

 Spis treści


Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Wiesława Olkowska

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-92-8
cena z VAT 45 zł

Z recenzji dra hab. inż. Tadeusza Waścińskiego, prof. PW
„ Naukowym tłem przedstawionego materiału jest szeroki i wielopłaszczyznowy zakres zadań związanych z uwarunkowaniami i czynnikami w procesie rozwoju gospodarki rynkowej w aspekcie globalnym i lokalnym. Ten bardzo różnoraki zakres tematyczny nadaje monografii oryginalny charakter, czyniąc ją dobrą pozycją na rynku wydawniczym.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. inż. Stanisława Tkaczyka
„[…] praca stanowi zbiór 21 opracowań, będących wynikiem przemyśleń i wyników badań omawiających w sposób zróżnicowany stan polskiej gospodarki przez Autorów z różnych ośrodków naukowych kraju, a także praktyków ze współczesnych krajowych organizacji gospodarczych w aspekcie makro, mezo i mikro.”

Spis treści


Czas przemian. Społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji, praca zbiorowa pod red. Adama Sosnowskiego

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-87-4
Cena z VAT 37 zł

Ze wstępu: 

(…) książka jest zbiorem artykułów oscylujących wokół problematyki aspektów społecznych, politycznych i gospodarczych, związanych bezpośrednio albo pośrednio z procesem transformacji systemowej w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spojrzenie na wspomniane zagadnienia jest dość wszechstronne i różnorodne, gdyż autorzy reprezentują ośrodki akademickie w kraju i poza jego granicami, a tym samym mają niekiedy odmienne orientacje intelektualne, problemowe, oraz różne podejścia metodologiczne. Otrzymujemy w ten sposób melanż stanowisk socjologów, historyków, politologów, psychologów, pedagogów i ekonomistów społecznych. Wartość takiego przedsięwzięcia intelektualnego pozostawiamy ocenie Czytelnika.

Spis treści:


Anna Prusik, Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków

Olsztyn 2014, ISBN 978-83-87867-88-1
Cena z VAT 27 zł

Rekomenduje prof. dr hab. Tadeusz Pilch: 

Tematyka pracy pani Anny Prusik należy do obszaru mało rozpoznanego, zarówno pod względem badawczym, jak i teoretycznym. Problematyka alternatywnych form życia rodzinnego to zjawisko stosunkowo nowe, zaś w naszym kraju – szczególnie nowe, na dodatek kontrowersyjne. Z tych właśnie powodów uważam publikację tej pracy za bardzo pożądaną. Może być ona bowiem impulsem do zmiany stanu świadomości społecznej i źródłem przemian w orientacjach etycznych. W moim mniemaniu praca zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez środowisko pedagogiczne i socjologiczne.

Spis treści:


Metody i zastosowania ekonometrii współczesnej, red. Monika Kośko

Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-84-3
Cena 37 zł z VAT

Książka zawiera omówienia współczesnych metod ekonometrycznych wykorzystywanych w analizie zjawisk ekonomicznych. Czytelnik znajdzie w niej przykłady zastosowań narzędzi statystyki, m.in. do oceny jakości narzędzi informatycznych wykorzystywanych w różnych obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Autorami poszczególnych opracowań są badacze z różnych ośrodków naukowych: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Spis treści:


Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne red. nauk. Wiesława Olkowska

Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-82-9
Cena 47 zł z VAT

Ze wstępu redaktor tomu, prof. Wiesławy Olkowskiej:

(…) Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w kierunku wolnej gospodarki rynkowej i pełnej swobody działania jednostek gospodarczych i samorządowych wykreowała nowe mechanizmy funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych w warunkach polskich i w kontekście integracji z Unią Europejską.

Zmienność warunków ekonomicznych, finansowych, prawnych i organizacyjnych w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej wymuszała i wymusza nieustannie procesy dostosowawcze w zakresie ich działania, a tym samym nowoczesne spojrzenie na procesy tych zmian. Obejmuje ono metodologię, wyniki badań, doświadczenie i postulaty kierowane pod adresem przedsiębiorstw, instytucji czy jednostek samorządowych w gospodarce rynkowej.

Prezentowana czytelnikom monografia zatytułowana Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne jest opracowaniem sporządzonym przez pracowników wybranych ośrodków gospodarczych, naukowych, praktyków, analityków gospodarczych, finansistów w obszarach ekonomiczno-finansowych funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych w aspekcie mikro, mezo i makroekonomicznym.

Problematyka kształtowania ich warunków i mechanizmów rozwoju wyłoniła potrzebę wieloaspektowego ujęcia zagadnień metodycznych, badawczych i praktycznych. Metodyczny zakres monografii obejmuje trzy bloki tematyczne:

 1. Funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
 2. Finanse sektora publicznego. Aspekty globalne i lokalne.
 3. Uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji gospodarczych w skali makroekonomicznej.

(…)

Zawartość tomu:


Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku, red. Michał Strzelecki

Olsztyn 2012, ISBN978-83-87867-78-2
Cena 31 zł z VAT

Ze wstępu pióra dra Michała Strzeleckiego:

(…) wszelkie problemy związane z powstaniem oraz funkcjonowaniem demokracji należy rozpatrywać w szerszym wymiarze czasowym, uwzględniając nie tylko aktualne uwarunkowania sytuacyjne, ale także doświadczenia oraz dorobek przeszłości. W istocie zatem pogłębiona i rzetelna analiza kondycji systemu demokratycznego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku wymaga ujęcia całościowego, którego integralną częścią powinno być również przedstawienie podejścia do wspomnianego zagadnienia w okresie wcześniejszym, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Zaprezentowany powyżej punkt widzenia stanowił niewątpliwie główną inspirację dla inicjatywy opracowania prezentowanej pracy zbiorowej, w przygotowaniu której uczestniczyli przedstawiciele różnorodnych krajowych ośrodków akademickich (…)


Tomasz Stryjewski, Symulacje modeli ekonometrycznych w zastosowaniach mikroekonomicznych

Olsztyn 2012, ISBN 978-83-87867-79-9
Cena 34 zł z VAT

Zakres podręcznika obejmuje wykład z symulacji dla studentów licencjackich i magisterskich studiów ekonomicznych, informatycznych i informatyki i ekonometrii. Jednak jego treść może być dobrym uzupełnieniem treści programowych na innych kierunkach. Przedstawione zagadnienia poparto licznymi przykładami praktycznymi z zakresu działalności przedsiębiorstwa, a zatem mogą one stanowić cenne źródło informacji dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się analizami gospodarczymi.


Absolwenci. 15 lat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Olsztyn 2012
Cena 10 zł z VAT

Pamiątkowa publikacja z okazji jubileuszu uczelni, przygotowana z myślą o jej absolwentach, których liczba przekroczyła już 15 tysięcy.


Wiesław Mysłek, Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-72-0
Cena 34 zł z VAT


Anna Michalczyk, Metoda Case-Based Reasoning w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem w firmach windykacyjnych

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-71-3
Cena 25 zł z VAT


Aleksander Nalaskowski, Pedagogiczny zapis dekady

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-75-1
Cena 27 zł z VAT


Dariusz Jurczak, Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim 1996-2000

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-69-0
Cena 35 zł z VAT


Adam Sosnowski, Postawy studentów wobec współczesnego świata

Olsztyn 2010, ISBN 978-83-87867-73-7
Cena 30 zł z VAT


Aleksandra Korzeniewska, Oczekiwania osób starszych w aspekcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie

Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-70-6
Cena 13 zł z VAT


Tadeusz Pawlus, Filozofia społeczna

Olsztyn 2009, ISBN 978-83-87867-68-3
Cena 27 zł z VAT


Franciszek Mleczko, Cywilizacja podarków

Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-66-9
Cena 18 zł z VAT


Współczesne trendy w ekonometrii, red. Zygmunt Zieliński

Olsztyn 2008, ISBN 978-83-87867-67-6
Cena 38 zł z VAT