BIP

Stypendia/pomoc materialna

 

Szanowni Państwo,

od dnia 04.12.2019 będą wydawane decyzje stypendialne we właściwym dla Państwa dziekanacie. Wyjątkiem jest Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie, gdzie decyzje będą
od 12.12.2019 roku.
Pamiętajcie Państwo, że warunkiem przelewu środków na Państwa konto jest odbiór decyzji stypendialnych !

Przelewy będą wykonane do 20 grudnia 2019.


 

UWAGA STUDENCI!!!

Pomoc materialna dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia powyższe nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Student może ubiegać się na podstawie odrębnych przepisów również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

 

Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci, których dochód nie przekracza 1000 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Wnioski o stypendium rektora można składać od średniej 4,0 – stypendium przyznawane jest dla 10 % studentów z najlepszą średnią na kierunku.

 

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Obowiązek udokumentowania wniosków przy ubieganiu się o stypendium spoczywa na zainteresowanym studencie.

Dokumenty potwierdzające sytuację studenta muszą być z właściwych urzędów – nie będą przyjmowane odręczne oświadczenia studenta.

 

Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny studenta, jeśli jego dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca jest mniejszy lub równy 528 zł. W przypadku braku ww. zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

 

Termin składania wniosków o stypendia:  do 31 października 2019.

Wnioski o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są od wtorku do soboty w godzinach 8.00-15.00 w pok. 103 C na ul. Jagiellońskiej 59.

Wnioski o stypendia rektora przyjmowane są we właściwych dla kierunków dziekanatach ponieważ pracownik dziekanatu musi potwierdzić średnią za ostatni rok.

Wnioski o przyznanie świadczeń należy pobrać (wydrukować) ze strony internetowej WSIiE lub OSW. Wnioski drukujemy z załącznikami (jeżeli jakiś załącznik nie dotyczy sytuacji studenta należy dopisać nie dotyczy i podpisany również złożyć razem z wnioskiem).

Przyjmowane będą tylko wnioski kompletne z załącznikami (jeżeli takie są wskazane).

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta po osobistym odebraniu decyzji.

Pierwsze świadczenia w roku akademickim 2019/2020 wypłacane będą w grudniu 2019.

zał 1. Lista wymaganych dokumentów

zał 2. Szczegółowe kryteria i zasady przeliczania średniej oraz osiągnięć

Zał. 3. Wniosek o stypendium socjalne

Zał. 4. Wniosek o przyzn. styp. Rektora dla najlepszych studentów

Zał. 5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 

 

Polecane strony