Rekrutacja 21/22

Stypendia/pomoc materialna

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, w tym roku akademickim decyzje o przyznaniu pomocy materialnej (stypendium Rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi) będą wystawione i wysłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny około 10 grudnia 2020 roku. Natomiast wypłata środków na Państwa konta bankowe będzie dokonana najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 – z wyrównaniem od października (dotyczy osób, które złożyły wniosek do 31.10.2020r.)

 

UWAGA STUDENCI!!!

Pomoc materialna dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia powyższe nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Student może ubiegać się na podstawie odrębnych przepisów również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Czytaj więcej

 

Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci, których dochód nie przekracza 1000 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Wnioski o stypendium rektora można składać od średniej 4,0 – stypendium przyznawane jest dla 10 % studentów z najlepszą średnią na kierunku.

 

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Obowiązek udokumentowania wniosków przy ubieganiu się o stypendium spoczywa na zainteresowanym studencie.

Dokumenty potwierdzające sytuację studenta muszą być z właściwych urzędów – nie będą przyjmowane odręczne oświadczenia studenta.

 

Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny studenta, jeśli jego dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca jest mniejszy lub równy 528 zł. W przypadku braku ww. zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

 

Termin składania wniosków o stypendia:  do 31 października 2020 roku.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną prosimy wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami przesyłać na adres: Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-083 Olsztyn z dopiskiem „Stypendium”

Wnioski o stypendia rektora przyjmowane będą bez wskazania średniej – średnią za ostatni rok wpisze pracownik dziekanatu na podstawie złożonej karty ocen.

WAŻNE!!!! Wnioski drukujemy z załącznikami (jeżeli jakiś załącznik nie dotyczy sytuacji studenta należy dopisać nie dotyczy i podpisany również złożyć razem z wnioskiem).

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta po osobistym odebraniu decyzji (jeśli sytuacja epidemiczna będzie wymagała zmiany formy będziemy Państwa informować)

Pierwsze świadczenia w roku akademickim 2020/2021 wypłacane będą w grudniu 2020.

Regulamin stypendialny OSW 09.10.2020

Zał 1 Lista wymaganych dokumentów-1

Zał 2. Szczegółowe kryteria i zasady przeliczania na punkty średniej

Zał. 3. Wniosek o stypendium socjalne lub zapomogę 2020-2021

Zał. 4. Wniosek-o-przyzn.-styp.-Rektora-dla-najlepszych-studentów-2020-2021

Zał. 5. Wniosek-o-przyznanie-stypendium-specjalnego-dla-osób-niepełnosprawnych-2020-2021

 

Polecane strony