Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych Terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (wyłącznie dla absolwentów studiów nauczycielskich) oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość na poszerzenie zdobytych kompetencji poprzez uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju. Posiada uprawnienia do wsparcia ucznia w terapii pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • placówki edukacyjno-rehabilitacyjne udzielające wsparcia dzieciom i młodzieży,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • placówki oświatowe,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne,
  • integracyjne i specjalne.
Polecane strony