Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych  z Socjoterapii z profilaktyką uzależnień oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość nabycia umiejętności do prowadzenia grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi. Absolwenci są przygotowani do realizacji działań o charakterze socjoterapeutycznym,  do podejmowania zadań w obszarze wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Absolwenci uzyskują kwalifikacje socjoterapeuty*. Są przygotowani do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, a także innych zajęć z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci są   wyposażeni w wiedzę dotyczącą teorii socjoterapii;  pedagogiki i psychologii ogólnej i rozwojowej; mechanizmów uzależnień; struktury i organizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie; przyczyn i objawów zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Posiadają umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania socjoterapeutycznego; planowania i projektowania sytuacji korekcyjnych; stosowania zasad komunikacji interpersonalnej; umiejętności rozwiązywania konfliktów; przejawiają gotowość do samorozwoju i doskonalenia.

*kwalifikacje socjoterapety uzyskują osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • instytucje pomocy i opieki społecznej,
 • domy dziecka, pogotowia opiekuńcze,
 • placówki profilaktyczne,
 • schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • internaty, bursy,
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej.
Polecane strony