Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Pedagogika, daje możliwość zgłębienia szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwent zdobywa  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia wpisuje się diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod socjoterapeutycznych i ich wykorzystywania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY: m.in.

  • placówki resocjalizacyjne,
  • placówki profilaktyczne,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie,
  • ośrodki szkolno-wychowawcze.

PRZYKŁADOWE STANOWISKA:

  • wychowawca w placówkach oświatowych,
  • wychowawca wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej,
  • wychowawca w jednostkach penitencjarnych.

 

Polecane strony