Ochrona danych osobowych

SYLWETKA ABSOLWENTA

           Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych daje możliwość oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja, zdobycia przygotowania do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną. Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Będzie potrafił określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnej systematyce bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Będzie potrafił projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zdobędzie znajomość zasad ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Będzie mógł obejmować stanowiska administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych.

   

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • jednostki organizacyjne sfery publicznej,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • prywatne przedsiębiorstwa,
  • instytucje finansowe, usługowe i inne,
  • administratorzy bezpieczeństwa informacji.
Polecane strony