Ochrona danych osobowych II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Ochrony danych osobowych oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, które stosowane są bezpośrednio w krajowym porządku prawnym. Potrafi określić miejsce ochrony danych osobowych w ogólnopaństwowym systemie bezpieczeństwa informacji (wśród innych informacji ustawowo chronionych). Potrafi projektować wewnętrzne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zna zasady ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych sfery publicznej (administracji rządowej i samorządowej), jak też prywatnej (przedsiębiorstw, instytucji finansowych, usługowych i innych). Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

  PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • urzędy i instytucje terenowej administracji rządowej,
  • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
  • inspekcje państwowe i społeczne, organizacje i służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego,
  • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, szkolnictwo niepubliczne.
Polecane strony