KORONAWIRUS – aktualności


PROCEDURY – dydaktyka

Zał. do Zarządzenia 66_2020 -org egz

Zał.68_2020 -PROCEDURA – zdalny egz

Zał. do 68_2020 WNIOSEK na egz. zdalny (1)

Zał. do 64_2020 – PROCEDURA – wydanie dyplomów

Zarządzenie nr 63_2020

Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat

Zał. do 62_2020 – PROCEDURA – składanie prac

Zał. do 61_2020 – PROCEDURA EGZAMINÓW – WNoZ

Zał. do 60_2020 – PROCEDURA EGZAMINÓW

Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc


Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji wypożyczeń książek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej


Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.


Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Ekonomia, Administracja prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz w Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie oraz na kierunku Kosmetologia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w sprawie harmonogramu zakończenia studiów drugiego stopnia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Pedagogika i Ekonomia prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020.


Zarządzenie 48_2020  Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 kwietnia 2020 r.w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Od dnia 9 maja 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne zaplanowane dla studentów niestacjonarnych na:

  • Wydziale Humanistyczno – Społecznym w Olsztynie
  • Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztynie
  • w Filii na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie

będą realizowane za pośrednictwem platformy Miscrosoft Teams w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć.


Zarządzenie 47_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Od dnia 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje się formą opartą na nauczaniu zdalnym. Wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni) nie będą realizowane.


Zarządzenie 45_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Od 27 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne na Wydziale o Zdrowiu (Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne, Kosmetologia) dla studentów stacjonarnych będą realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w czasie rzeczywistym według obowiązującego planu zajęć.


Zarządzenie 44_ 2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Od 16 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r.zawiesza się  zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje formą opartą na nauczaniu zdalnym.


Zarządzenie 43_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 06.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. – zapomogi dla studentów


Zarządzenie 41_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 marca 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.


Zarządzenie 42_2020 w spr zawieszenia zajęć  Odwołuje się od dnia 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się  od 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).

Rekomenduje się regularne śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności oraz informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  https://www.gov.pl/web/nauka i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Rekomenduje się regularne śledzenie strony internetowej Uczelni oraz odbieranie e-maili od Uczelni i przekazywanie społeczności akademickiej zawartych tam informacji.

rozp_mnisw_legitymacje[2468] Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku informujemy, że wszystkie legitymacje studenckie, które miały potwierdzoną ważność do 31 marca 2020 roku zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku bez konieczności ich potwierdzania.


Zarzadzenie 40_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Zarządzenie 39_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zawieszonych zajęć dydaktycznych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Zarządzenie 38_2020Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem czytaj więcej


Zarzadzenie 37_2020 w spr zawiesz zajęć- 12-25.03, zajęcia zdalne   W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.


Zarządzenie 362020 w sprawie zawiesz zajęć 12-25.03. pracownicy z dziećmi do 14 rż


Zarządzenie 35_2020 w sprawie działań zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa   Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

Odwołuje się od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).