Indywidualna Organizacja Studiów

 ZASADY I TRYB INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW
w roku akademickim 2021-2022

 Wydział Nauk o Zdrowiu

Druk do pobrania: Zasady i tryb IOS_rok akademicki 2021-22

Podstawa prawna: Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (Załącznik do Uchwały nr 41/2020 Senatu OSW z dnia 25.03.2020r.); Rozdział VIII, § 31.

 1. O indywidualną organizację studiów (IOS) mogą ubiegać się studenci:
 2. odbywający kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów;
 3. samodzielnie wychowujący dzieci,
 4. z orzeczeniem niepełnosprawności,
 5. uczestniczący w pracach badawczych,
 6. posiadający wybitne osiągnięcia sportowe,
 7. odbywający część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych,
 8. przyjęci na studia w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się,
 9. w innych uzasadnionych przypadkach.

Za wybitne osiągnięcia sportowe (punkt e) uznaje się:

 • członkostwo w kadrze narodowej i kadrze olimpijskiej,
 • bycie medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski,
 • bycie zawodnikiem ekstraklasy lub I ligi.

Za inne uzasadnione przypadki (punkt h) uznaje się m.in. wskazania zdrowotne, ciążę, przebywanie za granicą w czasie odbywania studiów, pracę w służbach mundurowych oraz przypadki wymienione w Regulaminie Studiów.

 1. Student składa w dziekanacie w terminie do 31 października do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu podanie o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (Zał. 1). W indywidualnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie. Do podania należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające aktualną sytuację studenta, z powodu której występuje o przyznanie IOS,
 1. Decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu IOS podejmuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w terminie do 1 miesiąca od daty wpłynięcia podania.
 2. Indywidualna organizacja studiów może być przydzielona na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
 3. Po uzyskaniu zgody na IOS student jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z wykładowcami i ustalenia sposobu uczestnictwa w zajęciach i zaliczenia przedmiotów. IOS nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia i zaliczania określonej grupy zajęć i praktyk przewidzianych w planie studiów.
 4. Student realizujący program studiów w ramach IOS ma prawo do uczestniczenia w zajęciach w możliwych innych terminach (np. z inną grupą, na zajęciach stacjonarnych/niestacjonarnych) oraz zaliczania treści wykładów i ćwiczeń w indywidualnej formie określonej przez wykładowcę.

 

 

Polecane strony