Warunki rekrutacji

APLIKUJ ONLINE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w OSW powinni zarejestrować się i wypełnić aplikację w elektronicznym systemie uczelni (https://apply.vistula.edu.pl/) a następnie złożyć w wyznaczonym w Uczelni miejscu n/w dokumenty i spełnić następujące warunki:

 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
i JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Forma stacjonarna i niestacjonarna

KIERUNKI: Administracja, Ekonomia, Logistyka, Pedagogika, Zarządzanie

 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.

KIERUNKI: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badania do pobrania: skierowanie_PPiW

KIERUNKI: Filologia

 • warunek konieczny: pozytywna ocena z języka angielskiego na świadectwie maturalnym lub certyfikat językowy na poziomie B2.W przypadku niespełnienia tego wymogu warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy predyspozycyjnej ze znajomości języka angielskiego.
 • świadectwo dojrzałości*
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.

KIERUNKI: Fizjoterapia, Kosmetologia

 • świadectwo dojrzałości* [konkurs świadectw – ocena z biologii],
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badania- IMG.skierowanie dla kandydata – kosmetologia
 • skierowanie na badania-IMG.skierowanie dla kandydata – fizjoterapia

KIERUNKI: Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • świadectwo dojrzałości* albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badania – skierowanie_informatyka

KIERUNKI: Wychowanie fizyczne

 • świadectwo dojrzałości*,
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badania-
 • IMG.skierowanie dla kandydata – wychowanie fizyczne

 

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Forma stacjonarna i niestacjonarna

 

KIERUNKI: Administracja, Ekonomia, Pedagogika

 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,

KIERUNKI: Kosmetologia

 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badania-KOSMETOLOGIA

KIERUNKI: Wychowanie fizyczne

 • dyplom ukończenia studiów,
 • dyplom ukończenia studiów
 • formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu,
 • jedną aktualną podpisaną fotografię  (35mmx45mm); tą samą fotografię należy wgrać podczas elektronicznej rekrutacji,
 • potwierdzenia wpłat.
 • w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia WARUNEK KONIECZNY,
 • skierowanie na badanie – WYCHOWANIE FIZYCZNE

DOKUMENTY APLIKACYJNE (wydrukowany formularz i kopie załączonych dokumentów) należy podpisać i przesłać na adres właściwego wydziału.

 


* świadectwo dojrzałości:

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4,
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.