BON O nas

Od 1 października 2013 roku, władze OSW, mając na uwadze specjalne potrzeby niepełnosprawnych studentów kształcących się na Uczelni, powołały Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jest ono kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uczelni. BON obejmuje wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne będące studentami OSW, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

KONTAKT

Do zadań Biura należy:

 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,
 • zapewnienie indywidualnego podejścia i stwarzania niepełnosprawnym studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
 • pomoc w załatwianiu bieżących spraw na Uczelni; pomoc wydziałom we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
 • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych,
 • popularyzacja sportu i rekreacji wśród niepełnosprawnych studentów,
 • podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Najczęściej oferowane formy pomocy:

 • pomoc indywidualnego asystenta dydaktycznego/sportowego
 • dostosowanie form zaliczenia przedmiotów do indywidualnych potrzeb studentów
 • tłumacz języka migowego
 • stanowiska komputerowe w bibliotece wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie dla osób z dysfunkcja narządu wzroku
 • wsparcie materialne
 • dodatkowe miejsca parkingowe na terenie uczelni
 • oferta zajęć sportowych przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami