Rekrutacja 21/22

IBUK

IBUK Libra

Czytelnia on-line

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieBiblioteka OSW zapewnia swoim studentom i pracownikom dostęp do wirtualnej czytelni  IBUK Libra, prowadzonej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuIBUK 2019

Nasi użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z około 1700  tytułów e-booków z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, informatyki, prawa, zarządzania, administracji, logistyki kosmetologii, fizjoterapii, kultury fizycznej i innych.

Zbiory dostępne są z komputerów w czytelniach OSW lub zdalnie z prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych po zalogowaniu w czytelni IBUK Libra. Kody do logowania można otrzymać w każdej z bibliotek OSW.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieFunkcje IBUK.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePółka myIBUK.

 Lista książek w bazie IBUK LIBRA zakupionych na rok akademicki 2019/2020

Lp. Tytuł Rok wydania
2 ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym 2011
3 Administracja publiczna 2008
4 Administracja rządowa i samorządowa w Polsce 2013
5 Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa 2017
6 Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna 2018
8 Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej 2013
9 Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce 2017
10 Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa 2016
11 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 2017
12 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa 2009
13 Analiza i interpretacja badań ekonomicznych 2017
14 Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa 2013
17 Analiza rachunku Cash Flow studium przypadku 2016
18 Arteterapia 2016
19 Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania 2016
20 Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej 2014
24 Badania jakościowe w naukach społecznych 2014
25 Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka 2013
26 Bezpieczeństwo międzynarodowe 2012
27 Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny 2012
28 Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem 2014
29 Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych 2011
32 Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji 2013
33 Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie 2017
34 Cyfrowe dzieci 2017
35 Cywilizacja współczesna i globalne problemy 2016
36 Czas wolny jako środowisko życia 2016
37 Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej 2015
38 Diagnostyka pedagogiczna 2015
39 Diagnoza interdyscyplinarna 2017
40 Diagnoza pozytywna w resocjalizacji 2015
42 Doświadczenie przemocy w rodzinie 2018
43 Dręczenie szkolne. Społeczno-ekonomiczna analiza zjawiska 2017
44 Dydaktyka specjalna 2017
46 Dziecko “inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną 2017
51 Edukacja przedszkolna 2012
53 Ekonomia międzynarodowa Tom 1 2018
54 Ekonomia międzynarodowa. Tom 2 2018
55 Ekonomia sektora publicznego 2013
57 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych 2012
58 Elementarne zagadnienia ekonomii 2008
59 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych. Perspektywa kryzysowa 2015
61 Etyka sfery publicznej 2017
62 Finanse 2017
63 Finanse jednostek samorządu terytorialnego 2012
64 Finanse publiczne 2012
65 Finanse publiczne 2017
67 Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa studentów 2017
68 Gospodarka i finanse gmin w Polsce. Wybrane zagadnienia 2011
69 Gospodarka samorządu terytorialnego 2008
70 Gospodarowanie kapitałem ludzkim 2015
71 Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia 2014
73 Innowacje i przedsiębiorczość – ujęcie makro- i mikroekonomiczne 2017
77 Internetowe wsparcie społeczne 2016
80 Jak oceniać postępy uczniów. Wskazówki dla nauczycieli 2014
81 Jakość informacji w sprawozdaniu finansowym 2017
82 Jąkanie 2016
83 Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego 2011
84 Kapitał ludzki organizacji 2009
85 Karty pracy Matematyka 1 2013
86 Karty pracy Matematyka 2 2013
87 Karty pracy Matematyka 3 2013
88 Kobiety niepokorne 2015
89 Kodeks karny skarbowy. Krajowa Administracja Skarbowa 2017
90 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej 2018
91 Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim 2017
92 Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 2015
93 Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej. Plany pracy i scenariusze zajęć 2011
95 Kryminalistyka: wybrane zagadnienia techniki 2011
96 Księgowość komputerowa 2006
97 Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja 2012
98 Kultura, tożsamość i integracja europejska 2014
99 Leksykon resocjalizacji 2012
100 Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy 2015
101 Leksykon terminów metodologicznych 2015
102 Logistyka społeczna 2016
103 Logistyka usług 2017
104 Łamańce językowe Doskonalę wymowę 2017
105 Makro- i mikroekonomia.Podstawowe problemy współczesności 2013
106 Makroekonomia 2012
107 Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu 2018
109 Metodologiczne vademecum badacza pedagoga 2018
110 Metody i techniki badań pedagogicznych 2011
111 Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw 2016
112 Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów 2013
114 Migracje 2017
115 Mikroekonomia 2012
116 Mikroekonomia 2013
117 Mikroekonomia 2016
118 Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego 2016
119 Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci 2010
121 Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi 2014
125 Nauka administracji

2013
126 Nauki o zarządzaniu 2017
127 Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Część I. 2016
128 Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości 2013
129 Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie 2013
130 Nowoczesne metody zarządzania finansami 2017
133 Obywatelskość jako płaszczyzna integracji społeczności muzułmańskich ze społeczeństwem polskim 2014
134 Od stereotypu do wykluczenia 2014
135 Od wykluczenia do wsparcia 2017
137 Organizacja prawna administracji publicznej 2013
138 Osoba z niepełnosprawnością intelektualną 2017
144 Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje 2015
147 Pisanie prac i sztuka ich prezentacji 2013
148 Podstawy ekonomii 2018
149 Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym 2017
150 Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF 2018
151 Podstawy statystyki w Excelu 2007
153 Podstawy zarządzania jakością 2017
154 Podstawy zarządzania organizacjami 2017
155 Policja jako instytucja bezpieczeństwa publicznego. Perspektywa osób starszych 2017
156 Polityka samorządowa wobec starości 2018
157 Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce 2017
158 Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP 2016
159 Postępowanie administracyjne Kompendium wiedzy 2014
160 Praca z dzieckiem z ADHD 2017
161 Praktyczny leksykon VAT 2018 2018
162 Prawa dziecka w kontekście międzykulturowości. Janusz Korczak na nowo odczytany 2017
163 Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja 2016
164 Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku administracja 2016
165 Problemy społeczne 2007
166 Problemy współczesnego dziecka 2014
167 Proces zarządzania ryzykiem 2017
168 Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst 2015
169 Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje 2015
170 Psychologia penitencjarna 2016
173 Rachunek kosztów i pomiar dokonań 2011
174 Rachunkowość a controlling 2012
175 Rachunkowość a controlling. PN 291 2013
176 Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF 2017
177 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego 2016
178 Rachunkowość zarządcza 2016
179 Rachunkowość zarządcza 2018
180 Rekrutacja – teoria i praktyka 2013
182 Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych 2016
183 RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach 2017
186 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe 2017
187 Samobójstwa. Dlaczego teraz? 2013
196 Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka 2013
197 Specjalne potrzeby edukacyjne 2016
198 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami 2017
199 Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczyciela 2013
202 Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieadekwatni 2013
203 Sprawozdania budżetowe po zmianach 2017
204 Sprawozdawczość budżetowa w praktyce 2018
205 Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych 2015
206 Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego 2013
207 Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski 2013
208 Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi 2011
209 Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników 2016
210 Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji 2017
211 Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym 2017
214 Superwizja pracy socjalnej dla praktyków 2016
216 System finansowy 2018
219 Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym 2016
220 Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych 2014
222 Terapia dzieci i młodzieży 2013
223 Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata 2017
225 Transformacja administracji publicznej w Polsce 2015
226 Uchodźcy w Europie 2017
227 Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni 2016
228 Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej 2013
229 Uczeń z SPE – praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2018
230 Uczeń z SPE – Uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem 2018
231 Uczeń z SPE – Uczniowie wybitnie zdolni 2018
232 Uczeń z SPE – Uczniowie z autyzmem 2018
233 Uczeń z SPE – Uczniowie z trudnościami w uczeniu się 2018
234 Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego 2017
235 Uzależnienia behawioralne 2015
236 Uzależnienia behawioralne 2018
237 Wolność, bezpieczeństwo, obywatel 2015
238 Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych 2010
239 Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej 2016
240 Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia 2015
241 Współczesna rodzina w Polsce i na świecie 2014
242 Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach 2016
243 Współczesne problemy zarządzania organizacjami 2017
244 Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach 2017
245 Współczesne społeczeństwo polskie 2006
246 Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej 2017
247 Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2017
248 Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym 2009
249 Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego 2010
250 Wybrane problemy i wyzwania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jednostkowe – Bezpieczeństwo zbiorowe. Ujęcie interdyscyplinarne 2015
251 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2012
252 Wychowanie dziecka 2015
253 Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego 2017
254 Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym 2015
255 Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych 2014
256 Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży 2011
257 Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji 2017
258 Zagrożenia ładu społecznego. Tom 2 2014
259 Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej 2011
260 Zarządzanie finansami 2015
261 Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka 2011
262 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki 2010
263 Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek 2013
264 Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania 2011
265 Zarządzanie logistyką w administracji publicznej 2016
266 Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej 2014
267 Zarządzanie strategiczne 2018
268 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii 2012
269 Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy 2016
270 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 2016
271 Zarządzanie zasobami ludzkimi Refleksje teoretyczne kwestie praktyczne 2016
272 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej 2013
273 Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia 2016
274 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń 2007
275 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik 2006
276 Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym 2017
277 Zasady pisania tekstów naukowych 2016
Polecane strony