Rekrutacja 21/22

Bezpieczeństwo i higiena pracy SP

Absolwent studiów posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą: zagrożenia występujące w środowisku pracy i metody ich eliminowania lub ograniczenia, ocenę ryzyka zawodowego, badania i dokumentowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zadania i metody pracy służby bhp oraz metody szkoleń pracowników w zakresie bhp. Absolwent umie interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu fizjologii pracy, psychologii i socjologii pracy, organizacji  i zarządzania w działaniach dotyczących bhp oraz oceniać przebieg procesów pracy w kontekście zagadnień bhp. Potrafi przeprowadzić kontrole przestrzegania przepisów bhp, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, badać i dokumentować okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy i podejmować działania profilaktyczne, a także przeprowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników w zakresie bhp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w komórkach bhp oraz związanych z ochroną zdrowia i życia człowieka w przedsiębiorstwach i innych zakładach pracy.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy fizjologii pracy
 • Psychologia pracy
 • Podstawy ergonomii
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Socjologia pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Ochrona środowiska
 • Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 • Organizacja pracy służb bhp
 • Ekonomika bhp
 • Metodyka szkoleń (przygotowanie dydaktyczne)
Polecane strony