Administracja publiczna II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji publicznej oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć przygotowanie do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Zna zasady funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim specyfikę funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej,
  • urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże,
  • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (Izby Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe,
  • Urzędy Celno-Skarbowe),
  • urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  • administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych,
  • administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
  • jednostki samorządu gospodarczego,
  • kancelarie prawne i podatkowe,
  • przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

Polecane strony