Administracja bezpieczeństwa II stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Administracja pozwala zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potrafi ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

  PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • urzędy  i instytucje terenowej administracji rządowej;
  • urzędy i jednostki administracyjne samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
  • inspekcje państwowe i społeczne;
  • jednostki i działy administracyjne funkcjonujące w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
  • struktury administracji publicznej, organizacje oraz służby zajmujące się bezpieczeństwem obywateli,
  • jednostki administracji skarbowej oraz zespoły reagowania kryzysowego;
  • jednostki organizacyjne służb państwowych i formacji samorządowych oraz inne instytucje wykonujące zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: służby, inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zespoły i centra zarządzania kryzysowego,
  • firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczające imprezy masowe.

Polecane strony