Administracja bezpieczeństwa

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy zajęć specjalnościowych z Administracji bezpieczeństwa daje możliwość zgłębienia, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja , dodatkowej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji. Potraf ocenić wpływ i skutki działań własnych z umiejętnością wykorzystania uwarunkowań zachodzących w otaczającym środowisku oraz sprostać wyzwaniom stawianym przez procesy globalizacji i dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, a także podejmować się zadań związanych z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem ludźmi. Posiada wiedzę i umiejętności z obszaru ICT i jest przygotowany do pracy w realiach cyfrowej administracji.

 PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

  • w urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej;
  • w urzędach i jednostkach administracyjnych samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa);
  • w inspekcjach państwowych i społecznych;
  • w jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach sektora państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej;
  • w strukturach administracji publicznej, organizacjach oraz służbach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli,
  • w jednostkach administracji skarbowej oraz zespołach reagowania kryzysowego;
  • w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi: w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
  • w  zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
  • w firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz uczestniczących
  • w zabezpieczaniu imprez masowych.

Polecane strony