Zarządzenia Rektora 2020

104_2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

100_2020 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania z dokumentami podczas pracy zdalnej” w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9

96_2020 w sprawie powołania katedr i ich kierowników dla każdego kierunku studiów

91_2020     Zał. do 91_2020 -PROCEDURA CIĄGI KOMUNIKACYJNE

79_2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020-2021 na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

74_2020      Zał. do 74_2020 – PROCEDURA – basen

73_2020      Zał. do 73_2020- PROCEDURA – sale dydaktyczne

72_2020      Zał. do 72 – PROCEDURA- pokoje gościnne

70_2020    Zał. do 70_2020-INSTRUKCJA BHP.doc

69_2020     Zał. do 69_2020 – PROCEDURA- korzystania z DS

Zał. do 68_2020 -PROCEDURA – zdalny egz

Zał. do 68_2020 WNIOSEK na egz. zdalny (1)

Zał. do Zarządzenia 66_2020 -organizacja  egzaminów

Zał. do 64_2020 – PROCEDURA – wydanie dyplomów

63_2020     Zał. do 63_2020 – PROCEDURA – obsługa dziekanat

Zał. do 62_2020 – PROCEDURA – składanie prac

Zał. do 61_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW – WNoZ

Zał. do 60_2020 – PROCEDURA EGZAMNIÓW

Zarządzenie Rektora 59_2020     Zał. do 59_2020 – PROCEDURA- ZAJĘĆ WNoZ.doc

PROCEDURY – dydaktyka

54_2020  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji wypożyczeń książek w Olsztyńskiej Szkole Wyższej

50_2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w sposobie organizacji i realizacji zaliczeń i egzaminów w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

49_2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany harmonogramu zakończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Pedagogika, Ekonomia, Administracja prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz w Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie oraz na kierunku Kosmetologia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w sprawie harmonogramu zakończenia studiów drugiego stopnia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz na kierunkach Pedagogika i Ekonomia prowadzonych w formie niestacjonarnej na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020.

48_2020  z dnia 24 kwietnia 2020 r.w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

47_2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

45_2020 z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

44_ 2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 09.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

43_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 06.04.2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. – zapomogi dla studentów

41_2020 Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 4 marca 2020r. w sprawie określenia zasad rozliczania godzin dydaktycznych realizowanych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

42_2020 w spr zawieszenia zajęć  Odwołuje się od dnia 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym

40_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

39_2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszonych zajęć dydaktycznych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

38_2020Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

37_2020 w spr zawiesz zajęć- 12-25.03, zajęcia zdalne   W związku z Zarządzeniem Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej dotyczącego odwołania do 25 marca 2020 roku zajęć dydaktycznych i zastąpieniem ich formą opartą na nauczaniu zdalnym informujemy, że dostęp do platformy e-learningowej i materiały dydaktyczne z zakresu objętego planem studiów będą umieszczane na platformie sukcesywnie.

36_2020 w sprawie zawiesz zajęć 12-25.03. pracownicy z dziećmi do 14 rż

35_2020 w sprawie działań zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa   Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje…

30_2020 w sprawie harmonogramu zakończenia studiów w roku akademickim 2019_2020

29_2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki 29a_2020 w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych

28_2020 w sprawie opłat za Dom Studencki

27_2020 w sprawie obowiązkowych spotkań pracowników dydaktycznych

26_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego logistyka

25_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego Informatyka

24_2020 w sprawie powołania zespołu roboczego

22_2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

21_2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

18_2019 w sprawie opłat za dodatkowe szkolenie z zakresu „Biologii”

17_2019 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

15_2019 w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

14_2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pokoi gościnnych

13_2019 w sprawie bezpłatnego udostępniania pokoi gościnnych

12_2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt miesięczny studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w akademiku

12A_2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019_2020

11a_2019 w sprawie określenia zasad ewidencji nadgodzin

11_2019 w sprawie określenia warunków zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne

10_2019 w sprawie powołania kierowników katedr

9_2019 w sprawie powołania dyrektorów programów dla każdego kierunku studiów

8_2019 w sprawie powołania członków Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

7_2019 w sprawie wprowadzenia ewidencji zajęć dydaktycznych

6_2019 w sprawie powierzenia obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych

5_2019 w sprawie warunków i zasad promocji dla absolwentów

4_2019 w sprawie przedłużenia rekrutacji na rok akademicki 2019_2020

3_2019 w sprawie pensum kadry

2_2019 w sprawie ustalenia stawki godzinowej za zajęcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

1_2019 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

1A_2019 w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości w Olsztyńskiej Szkole Wyższej”

Polecane strony