Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

Wydział oferuje kształcenie o profilu praktycznym, dostosowane do trendów i potrzeb rynku pracy. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) i magisterskich (drugiego stopnia) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach kierunków:administracja, ekonomia, filologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem zmian społecznych i gospodarczych zachodzących w wymiarze lokalnym oraz globalnym. Dzięki zawartym licznym porozumieniom o współpracy z podmiotami gospodarczymi umożliwiamy Studentom weryfikowanie uzyskanej wiedzy poprzez praktykę w środowisku społeczno-gospodarczym. Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, skupionymi w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych i Technicznych zapewnia:
– życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną,
– wspomaganie zajęć w formie e-learningu,
– szerokie możliwości odbywania praktyk zawodowych,
– dostęp do szkoleń, kursów, warsztatów,
– szansę na realizację części programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej (program Erasmus+),
– możliwość podjęcia aktywności w Samorządzie Studenckim,
– rozbudowany system pomocy materialnej, w tym: stypendia, zapomogi,
– możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach naukowych,
– udział w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci,
– funkcjonalny budynek z dobrze wyposażoną biblioteką,
– liczne udogodnienia i wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością.