Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 

 

 

W ofercie Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie znajdują się studia pierwszego stopnia (licencjackie) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci zdobywają zawody w zakresie kierunków: Administracja, Pedagogika i Ekonomia. Studiowaniu towarzyszy przyjazna atmosfera pięknego mazurskiego regionu, z którego społecznością utrzymujemy stałe kontakty. 
 

 

·         ADMINISTRACJA – program nauczania pozwala na kształcenie specjalistycznej kadry realizującej się zawodowo w organach administracyjnych gmin, powiatów oraz województw. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie związaną z prawem i administracją, co pozwala na dogłębne analizowanie wszelkich zagadnień związanych z ustrojem  i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie państwa i Wspólnoty Europejskiej. Potrafi także umiejętnie posługiwać się wiedzą z zakresu ekonomii, a posiadając wymagane kompetencje na rynku pracy, jest przygotowany do praktycznego stosowania polskich uregulowań prawnych w odniesieniu do systemu prawa Unii Europejskiej.

 

o    Specjalności na kierunku Administracja:

 

 • Administracja publiczna
 • Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym
 • Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie
 • E-government i innowacyjne formy administracji
 • Nowoczesna administracja w gospodarce
 • Ochrona danych osobowych

 

·         PEDAGOGIKA – absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wiedzy pedagogicznej, historyczno - filozoficznej, społeczno - kulturowej, biologicznej i psychologicznej stanowiącej teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

 

o    Specjalności na kierunku Pedagogika:

 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

·         EKONOMIA – absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych, specjalistycznych, sprzedażowych i doradczych w kraju i za granicą oraz może założyć własną działalność. Porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

o    Specjalności na kierunku Ekonomia:

 

 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Biznes elektroniczny i e-marketing
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Handel wewnętrzny i międzynarodowy
 • Informatyka w biznesie i administracji
 • Rachunkowość i finanse