Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

    W ofercie Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie znajdują się studia pierwszego stopnia (licencjackie) w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci zdobywają zawody w zakresie kierunków: Administracja, Pedagogika i Ekonomia. Studiowaniu towarzyszy przyjazna atmosfera pięknego mazurskiego regionu, z którego społecznością utrzymujemy stałe kontakty. 
 

 

 • ADMINISTRACJA – program nauczania pozwala na kształcenie specjalistycznej kadry realizującej się zawodowo w organach administracyjnych gmin, powiatów oraz województw. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie związaną z prawem i administracją, co pozwala na dogłębne analizowanie wszelkich zagadnień związanych z ustrojem  i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie państwa i Wspólnoty Europejskiej. Potrafi także umiejętnie posługiwać się wiedzą z zakresu ekonomii, a posiadając wymagane kompetencje na rynku pracy, jest przygotowany do praktycznego stosowania polskich uregulowań prawnych w odniesieniu do systemu prawa Unii Europejskiej.

    

  • Specjalności na kierunku Administarcja:
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 • ADMINISTRACJA Z KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ  I COACHINGIEM
 • ADMINISTRACJA BIZNESU
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • PEDAGOGIKA – absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wiedzy pedagogicznej, historyczno - filozoficznej, społeczno - kulturowej, biologicznej i psychologicznej stanowiącej teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej, w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Posiada umiejętności samodzielnego zdobywania fachowej wiedzy i posługiwania się nią w celu opisywania, analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z różnymi podmiotami procesów oświatowych - planując, realizując i ewaluując podejmowane (indywidualnie i zespołowo) działania pedagogiczne. Zna i potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej.

    

  • Specjalności na kierunku Pedagogika:
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z SOCJOTERAPIĄ
 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
 • EKONOMIA – absolwent posiada wszechstronną wiedze ekonomiczną i jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych, specjalistycznych, sprzedażowych i doradczych w kraju i za granicą oraz może założyć własną działalność. Porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

    

  • Specjalności na kierunku Ekonomia:
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE 
  EKONOMIKA I ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORSTW
  GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  TRANSPORT I LOGISTYKA
  BIZNES ELEKTRONICZNY I E-MARKETING
  HANDEL WEWNĘTRZNY I MIĘDZYNARODOWY

 

 

Szczegółowe informacje Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie


Aktualnie prowadzone jest kształcenia w ramach specjalności:

 

 

 • Administracja

 

 

  • pierwszego stopnia (licencjackie)
   • specjalności:
    • administracja - administracja publiczna,
    • administracja i bezpieczeństwo publiczne,
    • administracja z komunikacją społeczną i coachingiem.

  

 

 • Pedagogika

 

 

  • pierwszego stopnia (licencjackie)
   • specjalności:
    • pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna,
    • pedagogika opiekuńcza z socjoterapią,
    • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

  

 

 

 • Ekonomia
 •  

   

  • pierwszego stopnia (licencjackie)
   • specjalności:
    • ekonomia  - rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
    • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

 

Studia realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają sześć semestrów.