Wydział Nauk Społecznych

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych powstał 1 września 2016 r. W jego skład weszły funkcjonujące dotychczas w Olsztynie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni: Wydział Informatyki i Ekonomii oraz Wydział Socjologii i Pedagogiki.

Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich i magisterskich w ramach 3 kierunków:

·          ekonomia,

·          pedagogika,

·          socjologia.

 

Posiadamy także szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Nasza oferta edukacyjna jest dostosowana do potrzeb regionu Warmii i Mazur z uwzględnieniem zmian społecznych i gospodarczych,  zachodzących w wymiarze lokalnym jak i globalnym.

Dzięki zawartym licznym partnerstwom lokalnym z podmiotami administracji samorządowej, placówkami wychowawczo-oświatowymi, instytucjami pomocy społecznej oraz organizacjami naszego regionu, umożliwiamy Studentom weryfikowanie uzyskanej wiedzy poprzez praktykę w środowisku społeczno-gospodarczym.

 

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, skupionymi w Radzie Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

 

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział poszerza ofertę kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profil praktyczny.

 

Wydział Nauk Społecznych zapewnia:

- życzliwą i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną i administracyjną,

- wspomaganie zajęć w formie e-learningu,

- szerokie możliwości odbywania praktyk zawodowych,

- dostęp do szkoleń, kursów, warsztatów organizowanych przez Akademickie Biuro Karier,

- szansę na realizację części programu studiów na innej uczelni krajowej lub zagranicznej (program Erasmus+),

- możliwość podjęcia aktywności w Samorządzie Studenckim,

- rozbudowany system pomocy materialnej, w tym: stypendia, zapomogi,

- możliwość rozwoju własnych zainteresowań w kołach naukowych,

- udział w cyklicznych wydarzeniach, których współorganizatorami są studenci,

- funkcjonalny budynek z dobrze wyposażoną biblioteką,

- liczne udogodnienia i wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością.