BIP

Wymagania formalne i techniczne

Wymagania formalne i techniczne – Zapoczątkowuje pobieranie plikuplik do pobrania

  1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach.
  2. Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w dziele materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela tych praw.
  3. W przypadku artykułów do Warmińsko-Mazurskiego Kwartalnika Naukowego oraz do publikacji zbiorowych redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów. w przypadku większych prac autorskich ew. wynagrodzenie zależy od ustaleń indywidualnych.
  4. Artykuły składane do Warmińsko-Mazurskiego Kwartalnika Naukowego winny mieć objętość 12-20 stron. Inne prace – objętość według ustaleń z Wydawnictwem.
  5. Do wydawnictwa należy dostarczyć wydruk artykułu z WORDa i zapis w postaci elektronicznej.
  6. Składanym tekstom winny towarzyszyć:
   • informacja o autorze: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail, dane do notatki afiliacyjnej (tytuł naukowy i nazwa ośrodka naukowego – tylko jednego)
   • Streszczenie w języku tekstu – 5-7 zdań i słowa kluczowe.
  7. Tekst:
   • papier formatu A4,
   • lewy margines 3,5 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,
   • interlinia 1,5 wiersza,
   • plik tekstowy w formacie *.rtf lub *.doc (Word 2000 lub wyższy), w przypadku konieczności użycia fontów specjalnych – należy je dołączyć (fonty specjalne w formacie *.ttf, lub *.otf),
   • tekst główny – czcionka 12 punktów Times New Roman,
   • podtytuły czcionką 12 pkt, pogrubione,
   • tytuły czcionką 14 pkt, pogrubione,
   • przypisy tekstowe i bibliograficzne dolne– czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym,
   • druk jednostronny,
   • Tytuły utworów literackich i artykułów w tekście zaznaczamy kursywą,
   • Nie należy “upiększać” tekstu specjalnymi stylami, unikać podkreśleń, a zwłaszcza r o z s t r z e l e ń; wyrazy obcojęzyczne w tekście piszemy kursywą, np. asset management, umbrella funds, itp. Nie należy używać wielokrotnych spacji i pozycjonowania tekstu za pomocą wielokrotnych tabulatorów.

Wzory matematyczne

   • Wzory prosimy edytować za pomocą edytora Microsoft Equation lub MathType (menu “wstaw”, opcja “obiekt”). Wzory powinny być wyśrodkowane, a po prawej stronie każdego z nich prosimy zamieszczać kolejny numer w nawiasie.
   • Pod wzorem prosimy zamieszczać definicje użytych we wzorze symboli.
   • Wzory mogą być także przygotowane w innych programach i zapisane jako elementy wektorowe w formacie *.eps
   • Wszystkie wzory powinny być nazwane zgodnie z numeracją w tekście głównym.

Wykresy i tabele

   • Uzupełnienia tekstu (rysunki i tabele) powinny zostać przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej. Zalecane programy: Word lub Excel.
   • Rysunki i tabele powinny być tytułowane i osobno numerowane.
   • Każde z uzupełnień powinno mieć podane źródło. Jeśli autor artykułu jest jednocześnie autorem uzupełnienia, wówczas podaje jako źródło: “opracowanie własne”.
   • czcionka – opis (tytuł, źródło) –10 pkt, treść – 9 pkt (rys. w dostosowaniu do treści i rodzaju wykresu).
   • max. szerokość tabel i wykresów – 12,6 cm dla układu pionowego oraz 18,5 cm dla układu poziomego.

Ilustracje

  • Ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy.
  • Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie.
  • Fotografie – pliki *.tif (CMYK lub RGB) o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu; dopuszcza się format *.jpg z minimalną kompresją.
  • Ryciny i grafiki czarno-białe min. 600 dpi.
  • Wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji) – powinny być dostarczone jako odrębne pliki.
  • Rysunki – w postaci plików *.eps lub *.cdr, lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji.
  • Każdy rysunek i każda tabela muszą mieć odwołanie w tekście, ponieważ po złamaniu może zmienić się miejsce ich pierwotnego położenia.
  • Uzupełnienia przygotowane jako zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku.
 1. Przypisy dolne powinny być redagowane według poniższych wzorów:

Wzór 1. Elementy przypisów dolnych dla wydawnictw zwartych (książek)

    1. Nazwa autora:
     a) autor indywidualny – inicjały imion i nazwisko,
     b) gdy autorów jest kilku, wówczas należy zamieszczać:

     • do trzech autorów: nazwiska wszystkich, w kolejności, w jakiej są umieszczone na karcie tytułowej, albo tylko nazwisko pierwszego autora z dodatkiem skrótu: i in.
     • więcej niż trzech autorów: inicjał imienia i nazwisko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: i in.

     c) autor korporatywny – nazwa wydawnictwa zbiorowego, tj. instytucji, organizacji.

    2. Tytuł książki.
    3. Inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego, gdy praca jest zbiorowa. poprzedzone skrótem: red.
    4. Numer tomu.
    5. Miejsce wydania.
    6. Rok wydania.
    7. Numer stronicy lub stronic.

Przykłady:
1 J. Kowalski, Powoływana książka, Warszawa 2007, s. 122-124.
2 T. Nowak i in., Powoływana książka, t. 2, Olsztyn 2001, s. 54-56.
3 Powoływana książka, pod red. J Kowalskiego, Olsztyn 2000, s. 15.

Wzór 2. Elementy przypisów dolnych dla rozdziału w wydawnictwach zwartych (książkach)

    1. Inicjał imienia, nazwisko autora rozdziału
    2. Tytuł rozdziału
    3. Opis książki wg wzoru powyżej poprzedzony zapisem: [w:]

Przykłady:
1 J. Kowalski, Tytuł rozdziału [w:] Tytuł książki zawierającej rozdział, pod red. Z. Nowaka, Olsztyn 2012, s.11.

Wzór 3. Elementy przypisów dolnych dla artykułów w wydawnictwach ciągłych (czasopismach)

    1. Autor(-rzy) artykułu – inicjały imion i nazwisko(a).
    2. Tytuł artykułu.
    3. Opis wydawnictwa, w którym zamieszczony jest artykuł:
     a) tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów;
     b) nazwa instytucji sprawczej – konieczna, gdy jest to np. biuletyn, przegląd, zeszyt;
     e) data i oznaczenie części;
     f) numer stronicy lub stronic.

Przykłady:
1 A. Strzelecka-Ristow, Obrady naukowców na temat “Wobec przemian – w poszukiwaniu rozwiązań”, “Silva Rerum” 2007, nr 1-2 (21-22), s.11.

Wzór 4. Elementy przypisów dolnych dla strony internetowej:

    1. Inicjał imienia, nazwisko
    2. Tytuł (kursywą)
    3. Adres internetowy, w nawiasie data dostępu do źródła.

Przykłady:
1 J. Kowalski, Powoływany artykuł, www.wsiie.olsztyn.pl/artykul/70584.html (19.12.2008).

 1. Informacje dotyczące zasad bibliografiiPozycja bibliograficzna przytaczana w wykazie literatury różni się od przypisu tym, że inicjał autora następuje po nazwisku, tak aby zachować kolejność alfabetyczną nazwisk autorów. Ponadto opis bibliograficzny zawiera więcej elementów niż przypis. Dane do opisów bibliograficznych należy przejmować z cytowanych dokumentów, wg następujących wzorów:

Wzór 1. Wydawnictwa zwarte (książki):

   • 1. Nazwa autora:
   • a) autor indywidualny – nazwisko, inicjał imienia
   • b) gdy autorów jest kilku, wówczas należy albo zamieszczać nazwiska wszystkich, w kolejności, w jakiej są umieszczone na karcie tytułowej, albo tylko nazwisko pierwszego autora z dodatkiem: i in.,
   • c) autor korporatywny – nazwa wydawnictwa zbiorowego, tj. instytucji, organizacji,
   • d) praca zbiorowa (opracowanie wielu autorów) –nazwisko (a) autora (ów) i inicjał imienia rozdziału, tytuł rozdziału.
   • 2. Pełny tytuł książki (z dodatkami, np. z podtytułem).
   • 3. Nazwa edytora naukowego lub redaktora naukowego, gdy praca jest zbiorowa.
   • 4. Oznaczenie wydania (numer, zm. i uzup.).
   • 5. Numer tomu.
   • 6. Nazwa wydawcy.
   • 7. Miejsce wydania.
   • 8. Rok wydania.
   • 9. Liczba tomów, gdy opis dotyczy całości wydawnictwa wielotomowego.
   • 10. Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii.
   • 11. Numer ISBN

Wzór 2. Artykuły w wydawnictwach ciągłych (czasopisma, serie wydawnicze itp.):

   • 1. Autor(-rzy) artykułu – nazwisko(a), inicjał imienia.
   • 2. Tytuł artykułu.
   • 3. Opis wydawnictwa, w którym zamieszczony jest artykuł:
   • a) tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów;
   • b) nazwa instytucji sprawczej – konieczna, gdy jest to np. biuletyn, przegląd, zeszyt;
   • c) nazwa wydawcy;
   • d) miejsce wydania;
   • e) data i oznaczenie części;
   • f) numer ISSN.

Wzór 3. Opis bibliograficzny do strony internetowej:

   • 1. Inicjał imienia, nazwisko
   • 2. Tytuł (kursywą)
   • 3. Adres internetowy, w nawiasie data dostępu do źródła

Przykłady:
1 Kowalski A., Tytuł rozdziału [w:] Tytuł książki zawierającej rozdział, pod red. Z. Nowaka, PWN, Warszawa 2012.
2 Kowalski J., Powoływana książkaM, PWE, Warszawa 2007.
3 Nowak T. i in., Powoływana książka, t.2, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2001.
4 Powoływana książka, pod red. J Kowalskiego, Wydawnictwo Edytor, Olsztyn 2000.
5 Strzelecka-Ristow A., Obrady naukowców na temat “Wobec przemian – w poszukiwaniu rozwiązań”, “Silva Rerum”2007, nr 1-2 (21-22).
6 Szczęsny W., Mediacja [w:] Pedagogika. Podstawy Nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, t. 1, GWP, Gdańsk 2006.
7 Zawadzki A, Powoływany artykuł, www.wsiie.olsztyn.pl/artykul/70584.html (19.12.2008).

Przykłady:
1 Kowalski A, Powoływany artykuł, www.wsiie.olsztyn.pl/artykul/70584.html (19.12.2008).
2 Kowalski A., Tytuł rozdziału [w:] Tytuł książki zawierającej rozdział, pod red. Z. Nowaka, PWN, Warszawa 2012, s.11.
3 Kowalski J., Powoływana książka, PWE, Warszawa 2007, s. 122-124.
4 Nowak T. i in., Powoływana książka, t.2, Wydawnictwo WSIiE TWP, Olsztyn 2001, s. 54- 56.
5 Powoływana książka, pod red. J. Kowalskiego, Wydawnictwo Edytor, Olsztyn 2000, s. 15.
6 Strzelecka-Ristow A., Obrady naukowców na temat “Wobec przemian – w poszukiwaniu rozwiązań”, “Silva Rerum” 2007, nr 1-2 (21-22), s.11.
7 Szczęsny W., Mediacja [w:] Pedagogika. Podstawy Nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, t. 1,
GWP, Gdańsk 2006.
8 Zawadzki A, Powoływany artykuł, www.wsiie.olsztyn.pl/artykul/70584.html (19.12.2008).

  • Bibliografia powinna uwzględniać podział źródeł na:
  • – wydawnictwa zwarte,
  • – artykuły prasowe i okolicznościowe,
  • – dokumenty prawne,
  • – materiały internetowe.
  • W przypadku wydawnictw zwartych, artykułów prasowych oraz wydawnictw okolicznościowych powinna być ułożona w porządku alfabetycznym – według nazwiska autora.
  W przypadku dokumentów prawnych – według rangi i daty publikacji: od najstarszej do najnowszej.

 

Polecane strony