BIP

Regulamin Wydawnictwa

Regulamin Wydawnictwa Uczelnianego
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Wydawnictwa Uczelnianego, zwanego dalej Wydawnictwem, określa zadania, strukturę organizacyjną oraz zasady jego działania.
 2. Wydawnictwo działa na podstawie §5 ust 1 p. 3 Statutu Uczelni oraz postanowień Regulaminu Organizacyjnego WSIiE TWP.

§2

Do zadań Wydawnictwa należy:

 1. opracowywanie projektów planów wydawniczych, harmonogramów i ich realizacja,
 2. wydawanie publikacji włączonych do rocznego planu wydawniczego zatwierdzonego przez Radę Naukową Wydawnictwa,
 3. wydawanie czasopisma naukowego „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” i czasopisma „Silva Rerum”,
 4. opracowywanie redakcyjne wydawanych publikacji,
 5. prowadzenie rejestru wydawnictw uczelnianych,
 6. rozpowszechnianie, sprzedaż i magazynowanie wydanych publikacji,
 7. prowadzenie dokumentacji przebiegu prac oraz ewidencji kosztów wydawniczych,
 8. wykonywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, w tym dla MNiSW.

 

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDAWNICTWA

§3

 1. Na czele Wydawnictwa stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Nadzór merytoryczny nad każdą publikacją sprawuje właściwy przedmiotowo redaktor wydania, każdorazowo powoływany przez Radę Naukową z jej grona, lub w szczególnych przypadkach z grona nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnionych w Uczelni.
 3. Zasady przyjmowania, recenzowania i publikowania artykułów w „Warmińsko-Mazurskim Kwartalniku Naukowym” określa redaktor naukowy poszczególnych edycji Kwartalnika, powoływany przez Rektora.

§4

Do obowiązków Dyrektora Wydawnictwa należy w szczególności:

 1. zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej Wydawnictwa,
 2. koordynowanie działań wydawniczych Uczelni,
 3. opracowywanie projektu rocznego planu wydawniczego na podstawie wniosków wydawniczych, zaopiniowanych przez dziekanów poszczególnych Wydziałów,
 4. przygotowywanie projektu planu finansowego, który przedstawia do akceptacji Kanclerzowi,
 5. przygotowanie informacji niezbędnych do wszczęcia procedury na usługi wydawnicze,
 6. kierowanie publikacji do recenzji, w uzgodnieniu z redaktorem naukowym wydania,
 7. nadzorowanie prac redakcyjnych,
 8. opracowywanie cennika sprzedaży i przedkładanie go do zatwierdzenia Kanclerzowi,
 9. współpraca z drukarnią w ramach zleceń,
 10. organizacja promocji, dystrybucji i sprzedaży wydawnictw,
 11. sporządzanie rocznych sprawozdań ze sprzedaży wydawnictw,
 12. zarządzanie numerami ISBN,
 13. czynności formalno-prawne związane z zamieszczaniem przez Wydawnictwo publikacji w bibliotekach cyfrowych,
 14. aktualizowanie strony www Wydawnictwa Uczelnianego.

§5

 1. Funkcję sekretarza Wydawnictwa pełni Dyrektor Biblioteki Głównej Uczelni lub inna osoba powołana przez Rektora spośród pracowników Biblioteki.
 2. Do obowiązków sekretarza Wydawnictwa należy:
 • przygotowywanie wniosków o zawieranie umów o dzieło z recenzentami, tłumaczami oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy, monitorowanie ich wykonania;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z autorami publikacji w zakresie wszelkich ustaleń bieżących, podczas składu i łamania publikacji oraz przekazywanie materiału po złamaniu do korekty autorskiej;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością wydawniczą (rejestry publikacji, rejestry recenzji itp.);
 • uzgadnianie umów wydawniczych z autorami, tłumaczami i innymi właścicielami praw autorskich do publikacji;
 • uzgadnianie umów z recenzentami prac przygotowywanych do druku.

§6

Nad poziomem merytorycznym wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa, której członków powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących kierunki studiów prowadzone w Uczelni.

 1. W skład Rady Naukowej wchodzą:
 2. Przewodniczący – wybierany spośród członków Rady na jej pierwszym posiedzeniu,
 3. przedstawiciel każdego kierunku studiów prowadzonych na Uczelni, co najmniej ze stopniem doktora,
 4. dyrektor Wydawnictwa,
 5. dyrektor Biblioteki (lub inna osoba powołana przez Rektora spośród pracowników Biblioteki) jako sekretarz Wydawnictwa.
 6. Rada Naukowa powoływana jest na okres kadencji władz Uczelni.

§7

 1. Do zadań Rady Naukowej Wydawnictwa w szczególności należą:
 2. ocena wniosków i konspektów pod względem ich przydatności naukowej i dydaktycznej;
 3. opiniowanie planu wydawniczego;
 4. wyznaczanie recenzentów;
 5. inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa;
 6. pozyskiwanie wartościowych prac naukowych, popularnonaukowych i opracowań metodycznych;
 7. sprawowanie nadzoru nad realizacją planów wydawniczych oraz merytoryczna ocena publikacji.

§8

 1. Rada Naukowa Wydawnictwa rozpatruje sprawy dotyczące działalności wydawniczej na posiedzeniach zwoływanych przez dyrektora Wydawnictwa.
 2. Rada Naukowa Wydawnictwa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu osobowego zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Z obrad Rady Naukowej sporządza się protokół.

§9

Wydawnictwo Uczelniane działa we współpracy z Biblioteką Główną do zadań której należy między innymi wysyłka egzemplarzy obowiązkowych i współpraca z wybranymi bibliotekami uczelnianymi w zakresie wymiany wydawnictw własnych.

§10

 1. Działalność Wydawnictwa finansowana jest w całości ze środków Uczelni, określonych w rocznym planie finansowym, a także z innych źródeł finansowania.
 2. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Uczelni.
 3. Ewidencję przychodów i kosztów Wydawnictwa prowadzi Kwestura WSIiE TWP.

§11

 1. Autor ubiegający się o wydanie publikacji dostarcza Redaktorowi Naczelnemu Wniosek wydawniczy (załącznik nr 1.)
 2. Tekst zgłoszonej publikacji, zgodny z wymogami edytorskimi (określonymi w załączniku nr 2), winien być dostarczony w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym.

§12

 1. Prace o charakterze dydaktycznym lub naukowym podlegają 2 recenzjom pracowników naukowych spoza Uczelni, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 2. Oryginały recenzji są przechowywane w dokumentacji Wydawnictwa.
 3. Nazwiska recenzentów prac o charakterze monografii, skryptów, podręczników akademickich, materiałów konferencyjnych, umieszczane są na stronie redakcyjnej publikacji.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

W każdym roku akademickim dyrektor Wydawnictwa składa Senatowi sprawozdanie z działalności wydawniczej Uczelni.

Polecane strony