WYCHOWANIE FIZYCZNE

wychowanie fizyczne studia Olsztyn

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu
Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu i wypoczynkowi.

Absolwent studiów I stopnia posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych, edukacyjno-wychowawczych, potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Uzyskane efekty uczenia się (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne) uprawniają do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym, zajmujących się sportem dzieci i młodzieży lub w roli instruktora sportu w wybranej dyscyplinie sportu, animatora czasu wolnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dzięki wyborowi dodatkowych modułów specjalizacyjnych ma możliwość uzyskania uprawnień trenerskich i instruktorskich w zakresach:

  • PIŁKA SIATKOWA (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień Trenera piłki siatkowej);
  • ZAPASY (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Zapaśniczym przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora);
  • JEŹDZIECTWO (realizowany w porozumieniu z Polskim Związkiem Jeździeckim przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia instruktora).

Do programu studiów I stopnia wprowadzono możliwość wyboru jednej z trzech proponowanych grup zajęć specjalnościowych:

Wychowanie fizyczne – kwalifikacje nauczycielskie

Absolwent, który w czasie studiów realizował grupę zajęć specjalnościowych wychowanie fizyczne – kwalifikacje nauczycielskie wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej, do prowadzenia zajęć sportowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Nabywa uprawnienia zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego i jest przygotowany do pracy, podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej w szkołach podstawowych. 

Trener odnowy biologicznej

Absolwent, który w czasie studiów realizował grupę zajęć specjalnościowych Trener odnowy biologicznej, posiada umiejętności praktyczne do planowania i prowadzenia procesu odnowy biologicznej u sportowców i osób aktywnych fizycznie w różnym wieku. Potrafi zastosować zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, technik relaksacyjnych oraz zaprogramować odpowiednie żywienie i suplementację.

Może podjąć pracę w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych, ośrodkach wellness i SPA, klubach fitness, siłowniach, pływalniach.

Trener personalny

Absolwent, który w czasie studiów realizował grupę zajęć specjalnościowych Trener personalny, posiada kompleksowe przygotowanie praktyczne do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem, układania indywidualnych planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów. Potrafi zaproponować modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Absolwent jest również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu.

Może podjąć pracę jako instruktor w klubach sportowych, klubach fitness i odnowy biologicznej. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

STUDIA II STOPNIA

dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne – studia nauczycielskie

Kierunek umiejscowiono w dyscyplinie naukowej nauk o kulturze fizycznej oraz standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne studia nauczycielskie jest przygotowany do kreatywnej pracy edukacyjnej w zakresie promowania zdrowia i aktywności fizycznej, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej. Absolwent wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi umożliwiającymi kierowanie procesem edukacyjnym w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Nabywa kwalifikacje nauczycielskie i jest przygotowany do pracy na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych, zwłaszcza tych, które zajmują się sportem dzieci i młodzieży.

 

Kochasz sport?
To kierunek dla Ciebie!

Polecane strony