ERASMUS+

     

 

Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie będzie w latach 2014-2020 uczestniczyć w nowym, europejskim programie edukacyjnym pod nazwą Erasmus+.  

 

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy w celu podjęcia studiów lub praktyk zagranicznych, szkoleń oraz wolontariatu. Program ten obejmuje wsparciem stypendialnym uczniów, studentów i absolwentów oraz kadrę edukacyjną (nauczycieli, wychowawców, kadrę akademicką). Wspiera jednocześnie budowę partnerstw pomiędzy uczelniami  wyższymi, szkołami średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

Nacisk w nowym programie został położony zarówno na edukację formalną, jak i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

Łączy on w jedną całość  7 dotychczasowych programów europejskich, tj.:

 

  • Uczenie się przez całe życie i jego programy sektorowe:  Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, 
  • Młodzież w działaniu,
  • Erasmus Mundus, 
  • Jean Monnet,
  • Tempus,
  • Alfa,
  • Edulink.

 

Jego budżet to 14,7 mln Euro (tj. 40% więcej funduszy niż w dotychczasowych w programach).

Więcej informacji o programie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://erasmusplus.org.pl

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuErasmus Charter for Higher Education 2014-2020                    Zapoczątkowuje pobieranie plikuErasmus Policy Statement 2014-PL

 

 

Warto wiedzieć:

Czytelnia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://czytelnia.frse.org.pl/

 

 

Fot. Studenci WSIiE TWP w Parlamencie Europejskim