Stypendia/pomoc materialna

Decyzje stypendialne wydawane będą:

  • Wydział nauk o Zdrowiu i Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych – od 3.12.2022
  • Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie – od 4.12.2022 (od godz. 10.00)

Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór decyzji!

 

Pomoc materialna dla studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu stypendialnego, utworzonego na podstawie art. 409 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Świadczenia powyższe nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  1. a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Student może ubiegać się na podstawie odrębnych przepisów również o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Czytaj więcej

Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci, których dochód nie przekracza 1000 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o stypendium rektora można składać od średniej 4,0 – stypendium przyznawane jest dla 10 % studentów z najlepszą średnią na kierunku.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Obowiązek udokumentowania wniosków przy ubieganiu się o stypendium spoczywa na zainteresowanym studencie.

Dokumenty potwierdzające sytuację studenta muszą być z właściwych urzędów – nie będą przyjmowane odręczne oświadczenia studenta.

Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne ma obowiązek dołączenia do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny studenta, jeśli jego dochód na osobę w rodzinie w skali miesiąca jest mniejszy lub równy 600 zł. W przypadku braku ww. zaświadczenia stypendium nie zostanie przyznane.

 

Termin składania wniosków o stypendia: do 31 października 2022 roku.

Wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres: Olsztyńska Szkoła Wyższa, ul. Jagiellońska 59, 10-083 Olsztyn z dopiskiem „Stypendium” lub złożyć w dziekanacie właściwego Wydziału.

Wnioski o stypendia rektora przyjmowane będą bez wskazania średniej – średnią za ostatni rok wpisze pracownik dziekanatu na podstawie złożonej i wypełnionej karty ocen.

WAŻNE!!!! Wnioski drukujemy z załącznikami (jeżeli jakiś załącznik nie dotyczy sytuacji studenta należy dopisać nie dotyczy i podpisany również złożyć razem z wnioskiem).

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta po osobistym odebraniu decyzji.

Pierwsze świadczenia w roku akademickim 2022/2023 wypłacane będą ok 15-20 grudnia 2022 (z wyrównaniem od października).

Regulamin świadczeń dla studentów

Zał 1 Lista wymaganych dokumentów

Zał-2.-Szczegółowe-kryteria-i-zasady-przeliczania-na-punkty-średniej

Zał. 3. Wniosek o stypendium socjalne 2022-23

Zał. 3A. Wniosek o zapomogę 2022-23

Zał. 4. Wniosek o stypendium Rektora 2022-23

Zał. 5. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2022-23