BIP

Kształcenie

Dyrektor programu na kierunku administracja
dr Wojciech Jurkiewicz

Dyrektor programu na kierunku ekonomia
dr Stanisław Szmitka

Dyrektor programu na kierunku filologia angielska

 

Dyrektor programu na kierunku pedagogika
dr Anna Prusik


Sylabusy – rok akademicki 2019/2020

Administracja, studia I stopnia

Administracja I rok

Administracja publiczna II rok

Administracja publiczna III rok

Bezpieczeństwo_w_administracji,_gospodarce_i_biznesie  III rok

Administracja, studia II stopnia

Administracja publiczna I rok II st.


Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

powołana na kadencję do 31 sierpnia 2018 roku.


Skład:

1) dr Agnieszka Górska – przewodnicząca 2) dr Anna Michalczyk – dziekan Wydziału Nauk Społecznych 3) dr Monika Staszewicz – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, przewodnicząca WKds.JK na WZ w Kętrzynie 4) dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki, 5) dr Dariusz Jurczak – kierownik Katedry Socjologii 6) dr Stanisław Szmitka – kierownik Katedry Ekonomii 7) dr Małgorzata Król – kierownik Katedry Administracji 8) dr hab. Dorota Plucińska – przewodnicząca WKds.JK na WNS w Olsztynie 9) mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska – pełnomocnik Rektora ds. ECTS 10) mgr Dorota Ostaszewska – członek 11) mgr Małgorzata Dumkiewicz- członek 12) lic. Michał Salamucha – przedstawiciel studentów 13) ….. – przedstawiciel studentów


Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

powołane na kadencję kadencję do 31 sierpnia 2018


Wydział Nauk Społecznych:

1) dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP – przewodnicząca 2) dr Dariusz Jurczak – kierownik Katedry Socjologii 3) dr Stanisław Szmitka – kierownik katedry Ekonomii 4) dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki, 5) dr hab. Wiesława Olkowska prof. WSIiE TWP – członek 6) dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSIiE TWP – członek 7) dr Małgorzata Gałęziowska – członek 8) dr Joanna Szkatuła – członek 9) dr Elżbieta Mudrak – członek 10) dr Ewa Szerszeń – wydziałowy koordynator ds. ECTS 11) przedstawiciel studentów WNS.

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

1) dr Stanisław Szmitka – przewodniczący 2) dr Małgorzata Król – kierownik katedry Administracja 3) dr Ewa Szerszeń – wydziałowy koordynator ds. ECTS 4) dr Stanisław Szmitka – członek 5) dr Joanna Szkatuła – członek 6) dr Dominik Hryszkiewicz – członek 7) dr Elżbieta Mudrak – członek 8) Martyna Lutarewicz – przedstawiciel Studentów WZ w Kętrzynie 9) Katarzyna Sadowska – przedstawiciel Studentów WZ w Kętrzynie.

Jakość kształcenia jest w Uczelni najważniejszym wyróżnikiem charakteryzującym jej działania poprzez podstawowe jednostki organizacyjne i kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest ona związana z wprowadzeniem określonych mechanizmów systemu kształcenia.

Kluczowe znaczenie dla jakości usług dydaktycznych mają:
 • elastyczność,
 • konkurencyjność,
 • mobilność,
 • metody formułowania usług edukacyjnych.
Zapewnienie jakości kształcenia w WSIiE TWP wynika z:
 • roli szkoły wyższej w środowisku społeczno-gospodarczym opartym na wiedzy,
 • mobilności studentów i absolwentów w globalnym społeczeństwie,
 • uznawalności zdobytych kwalifikacji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area – EHEA),
 • zatrudnialności absolwentów.

(fragment z Wewnętrznego systemu zapewniania jakości w WSIiE TWP w Olsztynie)


Procedura potwierdzania efektów uczenia się


Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2015 roku podjął uchwałę nr 41/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Postanowienia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie mają zastosowanie dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2015/2016.

załącznik do uchwały 41

1. W Zarządzeniu Rektora nr 34/2016 podano wykaz kierunków na których przeprowadzona może być w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie procedura potwierdzania efektów uczenia się.

zarządzenie nr 34

2. Zarządzeniem Rektora nr 33/2015 została powołana Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Uznawania Efektów Uczenia S

zarządzenie nr 33

zarządzenie nr 8/2016

zarządzenie nr 36/2016

3. Opłata za przeprowadzenie w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie została ustalona w Zarządzeniu nr 35/2016 z dnia 23 września 2016 r.

zarządzenia 35

 


Informacje ECTS


System ECTS – jako obowiązujący system rozliczania całego toku studiów wprowadzony został w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w 2005 roku.

System punktów zaliczeniowych stosowany w wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest zgodny z wskazówkami zawartymi w Przewodniku – Europejski system Transferu i Akumulacji Punktów oraz Suplement do Dyplomu opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji Kultury komisji Europejskiej w 2004 r.

ECTS to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia. Jego celem jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji, a także mobilności studentów.

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Efekty kształcenia określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia. Dla każdego z realizowanych komponentów programu nauczania określa się efekty kształcenia, formy i metody nauczania oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia tych efektów. Na tej podstawie opracowywany jest bilans nakładu pracy studenta, który odzwierciedla ilość czasu, jaki potrzebuje przeciętny student do osiągnięcia założonych dla danego komponentu efektów kształcenia.

Student otrzymuje przypisane przedmiotowi punkty, gdy spełni wszystkie określone w programie przedmiotu warunki zaliczenia i uzyska pozytywna ocenę za osiągnięcie wymaganego poziomu efektów kształcenia.

Punkty wpisywane są w kartach po zakończeniu semestru/roku akademickiego.

Punkty ECTS przyznawane są wszystkim studentom: zarówno realizującym studia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, jak i studentom realizującym część programu studiów w ramach programów wymiany międzynarodowej. Obecnie funkcjonowanie systemu ECTS w wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie reguluje Zarządzenie nr 56/12 Rektora WSIiE TWP w sprawie zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Na mocy zarządzenia Rektora:

 • Powołano pełnomocnika ds. ECTS, który otrzymuje na bieżąco materiały dotyczące ECTS, uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych dotyczących punktów transferowych oraz w posiedzeniach Uczelnianej komisji ds. Jakości Kształcenia, a także w pracach redakcyjnych nad programami studiów itp.

Pełnomocnikiem ds. ECTS w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie jest mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska ( kierownik Biura Organizacyjnego) – monika.szubert@wsiie.olsztyn.pl

Pełnomocnik ds. ECTS w WSIiE TWP

 1. Pełnomocnika ds. ECTS powołuje Rektor.
 2. Pełnomocnik ds. ECTS wchodzi w skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. Pełnomocnik ds. ECTS uczestniczy w szkoleniach, konferencjach itp. dotyczących tematyki związanej z systemem ECTS.
 4. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. ECTS to w szczególności:
  1. ) nadzór nad wprowadzaniem systemu ECTS zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku dla użytkowników Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);
  2. ) nadzór nad transferem punktów i właściwym zaliczaniem okresu studiów odbytych poza WSIiE TWP do okresu studiów w uczelni macierzystej;
  3. ) czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS z krajowymi i europejskimi rozwiązaniami;
  4. ) czuwanie nad spójnością rozwiązań w zakresie ECTS stosowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni;
  5. ) nadzór nad przygotowaniem uczelnianego pakietu informacyjnego (katalogu zajęć);
  6. ) informowanie władz Uczelni, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i wydziałowych koordynatorów ds. ECTS o wszelkich zmianach ECTS wynikających z procesu bolońskiego ( na podstawie odbytych szkoleń, konferencji itp.);
  7. ) informowanie społeczności akademickiej na temat prawidłowego stosowania zasad ECTS odnośnie transferu i akumulacji punktów oraz odpowiedniego stosowania narzędzi ECTS ( pakietu informacyjnego, wykazu zaliczeń, porozumienia o programie zajęć);
  8. ) współpraca z wydziałowymi koordynatorami ds. ECTS;
  9. ) współpraca z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus.
 • W ramach Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia powołani zostali wydziałowi koordynatorzy ECTS; do ich podstawowych zadań należy doradzanie studentom w kwestiach kontynuowania ścieżek studiów; pomoc studentom biorącym udział w programach wymiany akademickiej przy wypełnianiu potrzebnej dokumentacji, czuwanie nad prawidłowym stosowaniem ECTS w podstawowych jednostkach organizacyjnych.

Wydziałowymi koordynatorami ECTS są:

  • na Wydziale Nauk Społecznych – dr Ewa Szerszeń;
  • na Wydziale Zamiejscowym – dr Monika Staszewicz.

Zakres obowiązków wydziałowego koordynatora ds. ECTS

 1. Koordynator ds. ECTS na Wydziale, zwany dalej koordynatorem, jest powoływany przez Rektora spośród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na okres trwania kadencji władz Uczelni
 2. Koordynator wchodzi w skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. Zadania koordynatora obejmują:
  1. ) współpracę z władzami jednostki organizacyjnej oraz kierownikami katedr działających na Wydziale w zakresie prawidłowego przydzielania punktów ECTS w programach studiów.
  2. ) udzielanie informacji na temat systemu ECTS i zasad jego funkcjonowania;
  3. ) pomoc studentom- uczestnikom programu Erasmus w wyborze przedmiotów realizowanych w uczelni zagranicznej przyjmującej studenta WSIiE TWP oraz zatwierdzenie programu studiów;
  4. ) uznawanie wyników studiów realizowanych w zagranicznej uczelni partnerskiej i pomoc studentom przyjeżdżającym z zagranicy we włączeniu się w życie Uczelni,
 4. Koordynator współpracuje ściśle z Pełnomocnikiem Rektora ds. ECTS, Biurem współpracy zagranicą, BiuremOrganizacyjnym oraz Biurem Karier.
 5. Koordynator uczestniczy w posiedzeniach Rady Wydziału, na której sa analizy projekty studiów, w tym studiów podyplomowych.

Nadawanie i stosowanie punktów ECTS jest częścią systemu zapewnienia jakości kształcenia funkcjonującego w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie i podlega procedurom zapewnienia jakości.

System ma charakter rozwojowy, jest intensywnie wdrażany na wszystkich nowo powstałych kierunkach studiów.


RegulaminySylabus – wzór


Aktualizacja 2016-11-04

Dotyczy przedmiotów realizowanych w roku akad. 2016/2017 na I roku studiów licencjackich i magisterskich oraz przedmiotów związanych z nowymi edycjami studiów podyplomowych. pdfProces dyplomowania


Procedura sprawdzania końcowych efektów (proces dyplomowania) – plik do pobrania

 


Punkt Konsultacyjny KRK


Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji.

KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.

“Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tyko zobowiązanie międzynarodowe wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wzięli ministrowie szkolnictwa wyższego z 46 krajów, czy wynikające z Zalecenia Parlamentów Europejskiego i Rady z dn. 23 kwietnia 2008 r. Proces ten należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.”

źródło: www.nauka.gov.pl

Więcej informacji o Krajowych Ramach Kwalifikacji na: www.nauka.gov.pl Punkt Konsultacyjny KRK w WSIiE TWP w Olsztynie

Punkt Konsultacyjny KRK działa on-line, skierowany jest do nauczycieli oraz studentów. Pytania zainteresowanych są gromadzone i zbiorowo odsyłane odpowiedzi.

Pytania, problemy, tematy do dyskusji prosimy kierować na adres: krk@wsiie.olsztyn.pl


 

Polecane strony