BIP

Uczelnia

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest zawodową, niepaństwową uczelnią wyższą działającą zgodnie z ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. 2012, poz.572, z późniejszymi zmianami). Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 131 w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS – 1-0145-275/TMB/97.

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach – w Olsztynie:

pierwszego stopnia (licencjackich), na kierunkach: Ekonomia, Socjologia, Pedagogika;
drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: Ekonomia, Socjologia, Pedagogika.

Na studiach w Kętrzynie:

pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach: Ekonomia, Pedagogika, Administracja.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej w zakresie wyżej wymienionych kierunków w zawodach niezbędnych dla rozwoju Warmii i Mazur oraz gospodarki narodowej. Ofertę edukacyjną uczelnia kieruje do społeczności regionu, a za szczególne zadanie, uznaje tworzenie szans na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczelnia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również szerokiej obsługi innych firm. Specyfika gospodarcza regionu /rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, turystyka i duża liczba małych przedsiębiorstw/ jak również występujące wysokie bezrobocie – tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach.

Proces kształcenia prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych programów w celu przygotowania studentów do samodzielnej pracy zawodowej. Celem jest wykreowanie menedżerów XXI wieku, umiejących znaleźć się w realiach gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa informacyjnego, przygotowanych do prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej, znających podstawowe prawa ekonomii. Profil kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale uczy praktycznej umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Uczelnia od siedmiu lat posiada Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobyty w programie realizowanym pod honorowym patronatem Pana Profesora Jerzego Buzka, w którym akredytowane są szkoły wyższe wyróżniające się na rynku działaniami skierowanymi na praktyczną edukację studentów, innowacyjnością oferty dydaktycznej oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W Uczelni funkcjonują dwa wydziały:

Wydział Nauk Społecznych
Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Jednostkami ogólnouczelnianymi realizującymi pozostałe zadania Uczelni są:

Biblioteka Główna
Studium Języków Obcych
Wydawnictwo – wydające podręczniki, skrypty, monografie, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne oraz czasopismo “Silva Rerum”
Archiwum

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz kursy w zakresie obszarów kształcenia prowadzonych na poszczególnych wydziałach.

Programy studiów podyplomowych są odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie niesie ze sobą intensywny rozwój gospodarczy, przynależność do Unii Europejskiej, globalizacja procesów gospodarczych, a nade wszystko oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników i rosnąca konkurencja na rynku pracy. Jest to oferta szczególnie dla tych, którzy pragną świadomie budować swoja karierę zawodową, zdobywać nowe umiejętności oraz aktualizować posiadaną wiedzę.

Najcenniejszym bogactwem Uczelni jest kapitał ludzki czyli kadra dydaktyczna, jej zasoby wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pracownicy akademiccy Uczelni są wysokiej klasy specjalistami z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym, a część posiada ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz funkcjonowaniem życia społecznego.

Aktywność studencka przejawia się w różnych formach życia akademickiego:

koła naukowe na każdym kierunku studiów;
samorząd studencki – który organizuje życie studenckie w formie różnych sekcji, grup dyskusyjnych, imprez masowych jak juwenalia, otrzęsiny, połowinki oraz podejmuje szereg innych działań;
Stowarzyszenie Absolwentów.

Szczególną troską Władz Uczelni jest baza lokalowo-dydaktyczna, warunki w jakich studenci mają zdobywać wiedzę. Uczelnia posiada nowoczesne obiekty przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przyjazne osobom niepełnosprawnym.

W Olsztynie:

obiekt przy ul. Jagiellońskiej 59 (siedziba Władz Uczelni – Rektorat, Wydział Nauk Społecznych), aula Auditorium Maius, sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe, sala warsztatowa – pracownia logopedyczna;
obiekt przy Al. Wojska Polskiego 13 – aula Auditorium Maximum.

W Kętrzynie:

obiekt przy ul. Asnyka 10 (siedziba Wydziału Zamiejscowego) – sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownie komputerowe.

Polecane strony