Terapia pedagogiczna SP

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej skierowane do absolwentów studiów nauczycielskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent jest przygotowany zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu psychopedagogicznych podstaw prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenia programów terapeutycznych, ich zastosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, monitorowania i diagnozowania dziecka. Absolwent zna zasady terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi oraz posiada kompetencje w zakresie diagnozowania ich potrzeb, a także planowania indywidualnego rozwoju, zna logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi analizować psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych. Potrafi planować i realizować działania zapobiegające trudnościom w uczeniu się, konstruować i ewaluować indywidualne i grupowe plany korekcyjno-kompensacyjne. Posiada umiejętność współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.

Przedmioty:

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju we wczesnym dzieciństwie
 • Problematyka rozwoju i samorealizacji człowieka
 • Specyfika pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Logopedyczne aspekty specyficznych trudności w uczeniu się
 • Podstawy pedagogiki korekcyjnej
 • Prawne aspekty funkcjonowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Diagnoza  ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Opiniowanie i orzecznictwo psychologiczne i pedagogiczne

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE

 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Konstruowanie indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
 • Metody terapeutyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

 

Polecane strony