Senat OSW 2020

10 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka
11_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia,
12_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka WNHS
12_2020 zał. 1
13_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka WNHS
14 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Informatyka FWZ
15_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych dla kierunku Informatyka FWZ
16_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Informatyka FWZ
16_2020 zał. 1
17_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Informatyka FWZ
18 2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka WNSH
19_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia dla kierunku Logistyka WNSH
20_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka WNSH
20_2020 zał. 1
21_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Logistyka WNSH
22_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Logistyka FWZ
23_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia FWZ
24_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku Logistyka FWZ
24_2020 zał. 1
25_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku Logistyka FWZ
26_2020 w sprawie wyrażenia opinii o utworzenie nowego kierunku studiów Kosmetologia WNOZ
27_2020 w sprawie zatwierdzenia dyscyplin naukowych w ramach obszarów kształcenia na kierunku Kosmetologia WNOZ
28_2020 w sprawie określenia opisu zakładanych efektów uczenia siędla kierunku Kosmetologia WNOZ
29_2020 w sprawie zatwierdzenia Programu studiów dla kierunku Kosmetologia WNOZ
30_2020 w sprawie wprowadzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
32_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNHS, WZ
32_2020 zał. 1
33_2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia w OSW studiów międzynarodowych
33_2020 zał. 1
34_2020 w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących przygotowania pracy dyplomowej WNoZ
34_2020 zał. 1-9
35_2020 w sprawie zatwierdzenia „Programu studiów dla kierunku ekonomia na
36_2020 w sprawie kierunków i grup przedmiotów w roku akademickim 2020 2021
37_ 2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
39_2020 w sprawie określenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia
40_2020 w sprawie określenia zakresów studiów podyplomowych
41_2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulamin Studiów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
41_2020 zał. 1 Regulamin studiów
42_2019 zał. 1
42_2020 w sprawie wprowadzenia Warunków i trybu przyjęcia na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej
43_2020 w sprawie zatwierdzenia zasad, warunków i trybu rekrutacji na studia
44_2020 w sprawie określenia wzorów umów określających warunki odpłatności za studia
44_2020 zał. 1
44_2020 zał. 2
45_2020 w sprawie zatwierdzenia programów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia
46_2020 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uczelni do dyscyplin naukowych
47_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji L
48_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji I
49_2020 w sprawie określenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji Kosmetologia
50_2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
51_2020 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
52_2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Filologia i Wychowanie fizyczne
52_2020 zał. 1
52_2020 zał. 2
53_2020 w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia
53_2020 zał. 1
54_2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 42_2020
54_2020 zał. 1

Polecane strony