BIP

RODO

                                                                                              Olsztyn, dnia 25 maja 2018 r.

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), Wyższa Szkoła Informatyki
i Ekonomii TWP w Olsztynie,  informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, posiadająca NIP o numerze 739-27-64-367 oraz REGON o numerze 510623491 (dalej: UCZELNIA);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO
  w celu zawarcia z Uczelnią umowy określającej warunki odpłatności za studia oferowane przez Uczelnię, w tym wykonania ciążących na Uczelni obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, marketingu bezpośredniego o ile jest on dopuszczalny, obsługi reklamacji
  i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, prowadzenia dokumentacji w tym wystawienia dokumentów księgowych;
 3. Uczelnia jest uprawniona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami) oraz innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej z Uczelnią umowy określającej warunki odpłatności za studia. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Uczelnią, a Podwykonawcami. W tym zakresie, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, dzięki którym Uczelnia jest w stanie świadczyć usługi – do podmiotów świadczących usługi hostingowe, pocztowe, podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. do Sądów lub organów ścigania – w przypadku gdy jest to uzasadnione, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz podmiotom świadczącym usługi prowadzenia dokumentacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Przekazanie jednakże powołanych danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usług na podstawie umowy określającej warunki odpłatności za studia, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z Uczelnią umowy określającej warunki odpłatności za studia, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, zaś po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tyt. zawartej przez Panią/Pana umowy określającej warunki odpłatności za studia. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych oraz przepisach ustawy;
 6. Uczelnia nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. Tym niemniej, dane osobowe mogą być przetwarzane w całości lub w części w sposób zautomatyzowany;
 7. Z ograniczeniami wynikającymi z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo otrzymania ich kopii, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie będzie się odbywało na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Jeśli chodzi o prawo sprzeciwu – jego wniesienie spowoduje,
   że Uczelnia zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe chyba, że Uczelnia będzie
   w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne ponad Pani/Pana interesy, prawa i wolności lub Pani/Pana dane będą Uczelni niezbędne
   do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan,
   iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  3. w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Uczelnią umowy określającej warunki odpłatności za studia, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Uczelnię działań
   na Pani/Pana żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Uczelnię ciążącego na Uczelni obowiązku prawnego – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO,  bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych została wyrażona przez Panią/Pana wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Uczelni informowanie Pani/Pana o nowych ofertach;
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej brak ich podania lub brak zgody na ich przetwarzanie może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie usługi
   przez Uczelnię.

 

 

 

 

 

 

Polecane strony