Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne SP

Studia są adresowane do osób pracujących w działach finansowo – księgowych sektora finansów publicznych, oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych działach.

Celem studiów jest dostarczenia aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie dysponował wiedzą  z zakresu: finansów, rachunkowości,  planowania, sprawozdawczości, aspektów prawnych działalności w jednostkach finansów publicznych oraz zagadnień dotyczących problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy unijnych , audytu wewnętrznego, dyscypliny w finansach publicznych, oraz nowoczesnych metod zarządzania finansami w sektorze publicznym. Absolwent opanuje umiejętności w zakresie: specyfiki prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych i samodzielnych rozwiązań konkretnych problemów. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 54) Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

Przedmioty;

Finanse
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
Podatki
Podstawy prawne funkcjonowania finansów publicznych
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość budżetowa
Sprawozdawczość budżetowa
Zamówienia publiczne
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 1. Rachunkowość i controlling zarządczy

 

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które są zainteresowane poprawieniem wyniku finansowego i usprawnieniem działania przedsiębiorstwa, wższa oraz średnia kadra zarządzająca, osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji niezbędnej zarządzającym w procesie decyzyjnym oraz w planowaniu i kontroli.

Absolwent będzie dysponował wiedzą dotyczącą finansów, zdobędzie umiejętność  analizy dokumentów finansowych pod kątem podejmowania właściwych decyzji.

Przedmioty;

 1. Finanse
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rachunkowość podatkowa
 4. Elementy prawa: cywilne, gospodarcze, ubezpieczeń, pracy
 5. Podatki
 6. Podstawy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów
 7. Budżetowanie i controlling zarządczy
 8. Systemy informatyczne w controllingu
 9. Sprawozdawczość finansowa
 10. Analiza finansowa
 11. Audyt finansowy
Polecane strony