BIP

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

tel. 89 534 71 53
fax 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Święto Uczelni


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9 Święto Uczelni przewidziane na dzień 21 marca 2020 r. zostaje odwołane.

Wyznaczony zostanie nowy termin.

Uwaga! ODWOŁANE ZAJĘCIA!


Na podstawie § 17 pkt 2 ust 2 Statutu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz art.51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, Przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. poz.374 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

Odwołuje się od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów i słuchaczy w tradycyjnej formie i zastępuje je formą opartą na nauczaniu zdalnym.

Odwołuje się od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. wszystkie wydarzenia o charakterze zbiorowym (konferencje, seminaria, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne, targi oraz inne aktywności organizowane przez studentów i pracowników na terenie Uczelni).

Zarządzenie 35_2020 w spr działań zapobiegajacych rozprzestrzenianiu się koronawirusa

„NUTRIKOSMETOLOGIA PROZDROWOTNA”

Szanowni Państwo,
Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutrikosmetologia prozdrowotna, która miała się odbyć 9 maja 2020 r., zostaje przesunięta. O nowym terminie będą Państwo powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NUTRIKOSMETOLOGIA PROZDROWOTNA” Czytaj więcej

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie określenia procedur organizacyjnych w Olsztyńskiej Szkole Wyższej wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej informuję, że:

  1. Wstrzymuje się do odwołania ze skutkiem natychmiastowym wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników i studentów OSW do krajów o wysokiej zachorowalności.
  2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów oraz nauczycieli akademickich               i pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV.
  3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa Pracowników i Studentów naszej Uczelni.
  4. Studenci zobowiązani są powiadomić drogą mailową osobę prowadzącą zajęcia oraz Dziekana Wydziału o powrocie z kraju o wysokiej zachorowalności. Nauczycieli akademickich zobowiązuje się do umożliwienia takim studentom odbycia zajęć, zaliczeń w innym terminie, w tym z możliwością realizacji ich w innej formie.
  5. Pracownicy  i nauczyciele akademiccy zobowiązani są do powiadomienia drogą mailową Rektora  o powrocie z zagrożonego regionu i indywidualnego ustalenia postępowania.
  6. Zalecam by Pracownicy, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności            i problemów z oddychaniem, nie przychodzili do pracy i skontaktowali się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym najbliższego szpitala.
  7. W odniesieniu do nauczycieli akademickich, ewentualną zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.
  8. W przypadku studentów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.
  9. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania.
  10. Władze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zalecają bieżący monitoring komunikatów:

– Uczelnianych

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

– Ministerstwa Zdrowia

– Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podkreślam, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590.

 

Rektor

dr Agnieszka Górska

Polecane strony