Oligofrenopedagogika SP

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są adresowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną, o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Absolwent studiów będzie posiadał także kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi.

Studia dają możliwość podjęcia pracy w szkołach specjalnych , ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przedmioty przykładowe:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • Rewalidacja indywidualna
  • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Metodyka nauczania i wychowania osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
Polecane strony