Aktualności
 • Jesteś tutaj:
 • Aktualności /
 • Warsztaty Edukacji Międzykulturowej dla Studentów Pedagogiki

Warsztaty Edukacji Międzykulturowej dla Studentów Pedagogiki

2017-10-10

Bądź między innymi

 

Warsztaty Edukacji Międzykulturowej

 


Zapraszamy studentów WSIiE TWP do udziału w bezpłatnych warsztatach międzykulturowych w ramach projektuOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieMię­dzy Innymi. Jest to program  skierowany do studentek i studentów kierunków pedagogicznych (I i II stopnia oraz studiów podyplomowych). Zakres merytoryczny opracowany został przez Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniedoświad­czony zespół trenerski pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży.


 

Termin: 18-19.11.2017, godz. 9.00

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie,
ul. Jagiellońska 59, sala 202

Prowadzący: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieAgnieszka Szczepanik i Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieMarta Brzezińska – Hubert

 

Warsztaty prowadzone są metodami edukacji pozaformalnej

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

18.11.2017 - MODUŁ PODSTAWOWY -  WSTĘP DO EDU­KA­CJI MIĘDZYKULTUROWEJ (8 godzin lekcyjnych)

 • Wyja­śnie­nie pojęć takich jak „kul­tura”, „wie­lo­kul­tu­ro­wość” „mię­dzy­kul­tu­ro­wość” i „edu­ka­cja międzykulturowa”;
 • Zja­wi­ska wystę­pu­jące na styku kul­tur i stra­te­gie radze­nia sobie z nimi: róż­nice mię­dzy­kul­tu­rowe, ste­reo­typy, uprzedzenia;
 • Moż­li­wość reali­za­cji pro­jek­tów mię­dzy­kul­tu­ro­wych z wyko­rzy­sta­niem środ­ków Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży i pro­gramu „Mło­dzież w działaniu”.


Uwaga!
Uczest­nic­two w module pod­sta­wo­wym jest warun­kiem koniecz­nym do sko­rzy­sta­nia z oferty modułu komplementarnego.

 

19.11.2017 - MODUŁ KOMPLEMENTARNY – KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA (8 godzin lekcyjnych )

 

 • Roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji w róż­nych kon­tek­stach mię­dzy­kul­tu­ro­wych (edu­ka­cyj­nym, zawo­do­wym, prywatnym);
 • Pogłę­bie­nie wie­dzy nt. wymia­rów kul­tury, ste­reo­ty­pów i uprze­dzeń oraz zro­zu­mie­nie ich wpływu na współ­pracę międzykulturową;
 • Zro­zu­mie­nie i pogłę­bie­nie umie­jęt­no­ści ana­li­zo­wa­nia war­to­ści, norm i zachowań;
 • Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści odczy­ty­wa­nia komu­ni­ka­tów zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym w danej kul­tu­rze kodem komunikacyjnym;
 • Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z nie­po­ro­zu­mie­niami i trud­nymi sytu­acjami w róż­nych kon­tek­stach międzykulturowych.

 

Korzyści dla studentów : Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.miedzyinnymi.org.pl/dla-studentow/korzysci-dla-studentow/

 

Zajęcia realizowane będą w języku polskim.

Każdy uczestnik/uczestniczka i otrzyma imienny certyfikat udziału w zajęciach.

Organizatorzy zapewniają bufet kawowy i kanapkowy.

 

Zgłoszenia i informacje:

E-mail: Otwiera program do wysyłania emailiprojekty@wsiie.olsztyn.pl

Tel. +48 795-498-935


Przy zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko, kierunek/specjalność i rok studiów,
 • kontaktowy nr telefonu,
 • informację czy wybierają Państwo tylko Moduł podstawowy czy oba Moduł

 

 

<< Powrót