Kadry i płace w praktyce organizacji SP

Studia skierowane są do pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno  w sektorze prywatnym jak i publicznym, osób  pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z  zakresu kadr  i płac oraz do wszystkich, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z tą problematyką.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki kadrowej w przedsiębiorstwach, wynagrodzeń, prawa pracy, rozliczeń świadczeń pracowniczych, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

 

Przedmioty;

Zarządzanie kompetencjami

pracowników

Dobór pracowników
Prawo pracy
Płace
Dokumentacja pracownicza
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ubezpieczenia społeczne
Rynek pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Program „Płatnik”
Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych
Zagadnienia obowiązkowych wpłat i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Zarządzanie procesami kadrowymi
Polecane strony