Kadra CODO

W skład Centrum Ochrony Danych Osobowych wchodzą

 

MICHAŁ CUPIAŁ – DYREKTOR CENTRUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Do czerwca 2018 roku pełnił funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Aktualnie prowadzi firmę zajmującą się ochroną danych osobowych. W ramach prowadzonej działalności wdraża zasady RODO w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach sektora prywatnego, a także pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Organizator i współorganizator konferencji o tematyce ochrony danych osobowych, RODO, a także prowadzący szkolenia w tym zakresie.
Ekspert audytów związanych z bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym i prywatnym.

 

ANDRZEJ LEWIŃSKI – GŁÓWNY SPECJALISTA
prawnik – radca prawny, przez III, IV i V kadencje (okres 2006 – 2016) pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obecnie założyciel i Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka, od marca 2017 Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych – Prawo Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prawa Spółek SGH w Warszawie.
Autor wielu publikacji, ekspertyz i opinii z ochrony danych osobowych. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, uniwersytetach w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Akademii im. Leona Koźmińskego, Społecznej Akademii Nauk, były wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Komendzie Głównej Policji czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

OSTATNIO PRZEPROWADZONE SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – M.IN.:

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie (500 osób)
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii w Olsztynie – Warsztaty (140 osób)
  • Krajowa Izba Radców Prawnych (200 osób)
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych
  • Centrum Usług Specjalistycznych CSRG CEN – RAT Bytom
  • Szkoła Głowna Handlowa – Studia Podyplomowe Warszawa
  • Konferencja organizator Media Biznes – Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia Warszawa
  • Uniwersytet Ekonomiczny W Poznaniu – Studia Podyplomowe Poznań
  • Akademia Ignatianum w Krakowie – wykład z ochrony danych osobowych
  • Krajowy Związek Rewizyjny GS „Samopomoc Chłopska” Warszawa – szkolenie dla podmiotów gospodarczych

 

URSZULA DANILCZUK-KARNAS – SPECJALISTA Z ZAKRESU ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Na stałe współpracuje z Fundacją im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności Godności i Wolności Człowieka. Adwokat Urszula Danilczuk-Karnas uczestniczyła w pracach nad powołaniem Centrum Ochrony Danych Osobowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie i jest wykładowcą studiów podyplomowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych przy tej uczelni. Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jako ekspert Fundacji. Ostatnio m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, szkolenie w Krajowym Związku Rewizyjnym GS „Samopomoc Chłopska” Warszawa – szkolenie dla podmiotów gospodarczych, szkolenie w ramach kursu na lustratora, seminarium szkoleniowe w Krajowej Izbie Gospodarczej, szkolenie w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego, warsztaty szkoleniowe przy Centrum Ochrony Danych Osobowych w Olsztynie. Jest współautorem publikacji pt. „Ochrona danych osobowych w działalności podmiotów gospodarczych w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – RODO). Wybrane zagadnienia”.

 

GRZEGORZ KARNAS – SPECJALISTA Z ZAKRESU POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ekspert Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności Godności i Wolności Człowieka. Adwokat Grzegorz Karnas specjalizuje się w postępowaniach cywilnych, w tym procesach odszkodowawczych z zakresu ochrony dóbr osobistych, naruszenia prywatności oraz rekompensaty za inne szkody powstałe w wyniku naruszenia ochrony danych osobowych. Reprezentuje pokrzywdzonych, których dane osobowe zostały bezprawnie wykorzystane. Adwokat Grzegorz Karnas jest specjalistą z zakresu postępowania administracyjnego, w tym przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje przed organem nadzorczym oraz przed sądami zarówno administratorów danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe, jak i osoby, których dane dotyczą. Świadczy pomoc prawną administratorom danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane udzielając wsparcia gdy dochodzi do incydentów naruszenia ochrony danych osobowych oraz w procedurach notyfikacji naruszeń. Wykładowca akademicki. Obecnie prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie – Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych.

 

SŁAWOMIR ZALEWSKI – DOKTOR HABILITOWANY NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.

Polecane strony