Inspektor ochrony danych osobowych oraz administrator danych SP

Celem studiów podyplomowych pn. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Administrator Danych jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy przygotowującej słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz obowiązków Administratora Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów prawnych wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, pakietu reformującego  ochronę danych osobowych w UE.

Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi, celem podniesienia kwalifikacji, osoby zamierzające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, absolwenci wszystkich kierunków studiów, pracodawcy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć (30 ECTS) i realizowany jest w ramach następujących modułów:

 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów.
 • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe.
 • Realizacja przez administratorów danych osobowych uprawnień właścicieli danych.
 • Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i  podmiot przetwarzający.
 • Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych  z użyciem technologii informatycznych i cyfrowych.
 • Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych.
 • Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Warsztaty /Studia przypadków.
Polecane strony