BIP

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów:
jednolite magisterskie  – 10 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne (realizowane w tygodniu), stacjonarne (realizowane weekendowo)
Język realizowanych studiów: polskim i angielskim
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu
Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent jednolitych
5-letnich studiów magisterskich, zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posiada przygotowanie do pracy w zakresie fizjoterapii z pacjentami w różnym wieku,
z różnorodnymi dysfunkcjami. W trakcie studiów uzyskuje on teoretyczny zasób wiedzy
i praktyczne umiejętności oraz kształci kompetencje społeczne niezbędne do stosowania procedur fizjoterapeutycznych – diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, posługiwania się metodami specjalnymi fizjoterapii. Jest przygotowany do dobierania zaopatrzenia ortopedycznego do potrzeb pacjenta oraz nauczania posługiwania się tymi wyrobami. Potrafi prowadzić działalność fizjoprofilaktyczną polegającą na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych, mających na celu kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności oraz przeciwdziałanie niepełnosprawności. Jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Posiada świadomość konieczności stałego doskonalenia się zawodowego.

Ponadto, realizując w toku studiów moduł specjalnościowy (do wyboru) może pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

  • prowadzenia rehabilitacji dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dynamizmu wieku rozwojowego;
  • efektywnej pracy w sporcie – do prewencji i rehabilitacji urazów związanych ze sportem;
  • prowadzenia rehabilitacji osób starszych, z dysfunkcjami i ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi.

Studia na kierunku fizjoterapia mają profil praktyczny, w związku z czym w procesie kształcenia dużo uwagi przywiązuje się do kształtowania umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta oraz współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego. Opisane powyżej umiejętności i kompetencje student doskonali w czasie praktyk zawodowych.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
Fizjoterapia w geriatrii

 UWAGA. Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu – może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych oraz może prowadzić rehabilitację środowiskową.

 

STUDIA II STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu studiowanej dyscypliny – ma przygotowanie do wykonania diagnostyki funkcjonalnej i obrazowej z zakresu fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania metod fizjoterapii, programowania postępowania fizjoterapeutycznego oraz kontrolowania jego efektów. Posiada umiejętności prowadzenia szkolenia  zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych oraz włączania się w pracę zespołów badawczych.

Przykładowe miejsca pracy

Absolwent Fizjoterapii posiada uprawnienia zawodowe do podjęcia zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opieki długoterminowej i terminalnej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej), ośrodkach sportowych, jednostkach naukowych oraz do prowadzenia rehabilitacji środowiskowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej (regulowanej odrębnymi przepisami), do kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącym działalność fizjoterapeutyczną, pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorujących w placówkach ochrony zdrowia.

 

Polecane strony