EKONOMIA

ekonomia studia Olsztyn

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Rodzaj studiów:
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Absolwent tego kierunku posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną w zakresie ekonomii, zarządzania i finansów. Jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zna metodologię przeprowadzania analiz ekonomicznych i tworzenia informacji umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Jest przygotowany do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych, tj. przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych krajowych i unijnych oraz nabył umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Studia przygotowują do pracy zawodowej przyszłych planistów, menegerów i analityków w procesie funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Absolwent porusza się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej znając język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Rozumiejąc potrzebę kształcenia się przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

STUDIA II STOPNIA

Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Polecane strony