REKRUTACJA 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Studia pierwszego stopnia

 

 LICENCJACKIE (3-lata)

 

Profil praktyczny

 

 

 

 

   ....

 

 

EKONOMIA

 

 • Bankowość i ubezpieczenia - nowość
 • Biznes elektroniczny i e-marketing
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Handel wewnętrzny i międzynarodowy
 • Informatyka w biznesie i administracji
 • Rachunkowość i finanse

 

 

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest zarówno na Wydziale Nauk Społecznych (Olsztyn), jak i na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie (Kętrzyn). 


 

PEDAGOGIKA

 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - nowość
 • Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna z logopedią - nowość
 • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

 

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest zarówno na Wydziale Nauk Społecznych (Olsztyn), jak i na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie (Kętrzyn).


 

ADMINISTRACJA

 

 •  Administracja publiczna
 • Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym - nowość
 • Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie - nowość
 • E-government i innowacyjne formy   administracji - nowość
 • Nowoczesna administracja w gospodarce - nowość
 • Ochrona danych osobowych

 

 Rekrutacja na kierunek prowadzona jest na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie (Kętrzyn).


 

 

 

 

 

 

 

 Studia drugiego stopnia

 

MAGISTERSKIE (2-lata)

 

Profil praktyczny

 

 

 

 

 

 .....

 

 

 

EKONOMIA

 

 • Bankowość i ubezpieczenia - nowość
 • Biznes elektroniczny
 • Ekonomia menedżerska - nowość
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • Informatyka w biznesie i administracji
 • Przedsiębiorczość społeczna

 

 

 Rekrutacja na kierunek prowadzona jest na Wydziale Nauk Społecznych (Olsztyn).


 

 

 

PEDAGOGIKA

 

 • Animacja społeczności lokalnych
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - nowość
 • Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych
 • Opieka nad osobami starszymi z  elementami gerontologii i geriatrii
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

 

 Rekrutacja na kierunek prowadzona jest na Wydziale Nauk Społecznych (Olsztyn).


 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIA


Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE; 3-lata

Profil praktyczny

 

 

Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Specjalność

Bankowość i ubezpieczenia   nowość   

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Bankowość i ubezpieczenia posiada wiedzę z zakresu bankowości korporacyjnej, bankowości detalicznej oraz ubezpieczeń gospodarczych, majątkowych i społecznych. Uzyskane kompetencje pozwalają na zrozumienie sposobu działania banku i towarzystw ubezpieczeniowych, zwłaszcza w tematyce obsługi klienta, procesów back-office, zarządzania bankiem. 

 

Przykładowe miejsca pracy: bank korporacyjny, bank detaliczny, bank spółdzielczy, SKOK, bank centralny, towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. bankowych, doradca klienta, analityk sprzedaży, analityk bankowy, broker ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników, księgowych);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki moga być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Biznes elektroniczny i e-marketing

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Biznes elektroniczny i e-marketing są skierowane do tych studentów ekonomii, którzy pragną nabyć umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu środków i narzędzi informatyki z wykorzystaniem sieci Internet. Absolwent w szczególności zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki elektronicznej, biznesu elektronicznego, handlu elektronicznego, tworzenia stron www, wdrażania i utrzymania e- usług, informatycznego wspomagania procesów biznesowych, marketingu internetowego, bezpieczeństwa w sieci internet oraz zakładania i prowadzenia firmy.

 

Przykładowe miejsca pracy:wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. e-usług, specjalista ds. e-handlu, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, konsultant w dziedzinie e-biznesu, wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług, właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Internecie.

Atuty specjalności


 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników, specjalistów ds. reklamy i promocji w Internecie, specjalistów ds. e-handlu);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

 

 


 

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

 

Specjalność

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw posiada wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji przedsiębiorstw, marketingu, sporządzania biznes planów, będących podstawą podejmowania racjonalnych decyzji rozwojowo-finansowych przedsiębiorstw. Potrafi przeprowadzić analizę finansową, komunikować się w biznesie i prowadzić negocjacje. Umie podejmować zadania związane z ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: właściciel firmy, specjalista ds. gospodarczych, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. kadr.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, specjalistów ds. sprzedaży, ekonomistów, specjalistów ds. kadr);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki moga być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

efektywne wejście na rynek pracy, podstawy zarządzania, rynki kapitałowe i pieniężne, podstawy logistyki i transportu, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy informatyczne w MSP, organizacja przedsiębiorstw, ekonomika przedsiębiorstw, komunikacja i etyka w biznesie;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

 

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Ekonomika transportu i logistyk

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Ekonomika transportu i logistyki pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu transportu, logistyki, systemów i rynków transportowych. Absolwent posiada umiejętności planowania i prowadzenia operacji transportowo-logistycznych oraz organizowania i kierowania procesami logistycznymi i transportowymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia ewidencji i rozliczeń w przedsiębiorstwie transportowym, a także do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami.

 

Przykładowe miejsca pracy: firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne, przedsiębiorstwa posiadające komórki transportu, przedsiębiorstwa komunikacji, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. transportu, specjalista ds. logistyki, organizator transportu.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (organizatorów transportu, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

podstawy logistyki i transportu, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy informatyczne w MSP, ekonomika i organizacja transportu, podstawy logistyki, marketing i jakość usług logistycznych, spedycja krajowa i międzynarodowa, infrastruktura transportu, zarządzanie łańcuchami dostaw, promocja i marketing usług transportowych i logistycznych, warunki dostaw wg Incoterms 2010;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Gospodarowanie zasobami ludzkimi są kierowane do osób zainteresowanych problematyką jak najlepszego wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji, w tym motywacją pracowników, ich kreatywnością, a także rolą dobrego lidera. Absolwent posiada rozwiniętą wiedzę z psychologii oraz nabywa kompetencje interpersonalne, poznaje prawo pracy i potrafi wykorzystywać techniki IT w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi.

 

Przykładowe miejsca pracy: agencje pracy, działy kadr lub human resource w przedsiębiorstwach i urzędach.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. kadr, specjalista ds. szkoleń.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. kadr, rekrutacji, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

psychologia organizacji, podstawy prawa pracy, narzędzia IT w działach kadr i płac, podstawy ubezpieczeń społecznych, negocjacje w dziale HR, systemy wynagrodzeń pracowników, komunikacja interpersonalna, zarządzanie szkoleniami, psychologia w biznesie;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Handel wewnętrzny i międzynarodowy

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Handel wewnętrzny i międzynarodowy pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego handlu. Dzięki temu zyskuje się określone umiejętności praktyczne, umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku. Fachowa wiedza w zakresie handlu otwiera naprawdę wiele drzwi. Absolwenci tej elitarnej specjalności, obok głębokiej wiedzy merytorycznej i wysokich umiejętności, potrafią rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.

 

Przykładowe miejsca pracy: małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne prowadzące sprzedaż w kraju i poza granicami, importerzy, dystrybutorzy zagranicznych przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa pośredniczące w eksporcie i imporcie, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedsiębiorstwa międzynarodowe.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. eksportu, kupcy, przedstawiciele ds. kluczowych klientów, specjaliści ds. handlu wewnętrznego i zagranicznego.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. eksportu, kupców, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

gospodarka regionalna, podstawy finansów przedsiębiorstw, podstawy handlu zagranicznego i krajowego, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, podstawy transportu i spedycji w handlu zagranicznym, zabezpieczanie i finansowanie transakcji handlowych, elementy kontraktu handlowego, procedury celne i ubezpieczeniowe w handlu, podstawy działalności i wymiany handlowej, psychologia obsługi klienta;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Informatyka w biznesie i administracji 

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Informatyka w biznesie i administracji są skierowane do tych osób, które pragną nabyć umiejętność zastosowania środków, metod i narzędzi informatyki do wspomagania pracy jednostek gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Absolwent oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii posiada wiedzę i umiejętności z obszaru informatyki ekonomicznej, m.in. w zakresie oprogramowania użytkowego, systemów informatycznych zarządzania, podstaw: programowania, tworzenia serwisów www i e-usług, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, marketingu internetowego, pracy grupowej i zarządzania projektami IT.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. informatyki, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, wdrożeniowiec systemów informatycznych, projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu, właściciel przedsiębiorstwa.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. reklamy i promocji w Internecie, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

technologia informacyjno-komunikacyjna, podstawy zarządzania, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy informatyczne w MSP, podstawy programowania, podstawy tworzenie serwisów www i e-usług, podstawy baz danych, podstawy systemów operacyjnych i sieci komputerowych, podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych, marketing internetowy, podstawy pracy zespołowej i zarządzania projektami IT;

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Rachunkowość i finanse

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz w jednostkach budżetowych. Jest również przygotowany do prowadzenia uproszczonej księgowości w zakresie własnej działalności gospodarczej. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy, specjalista ds. kadr i płac, referent podatkowy, kontroler, doradca bankowy.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (analityków finansowych, specjalistów ds. kadr i płac, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

finanse publiczne, rynki kapitałowe i pieniężne, podstawy finansów przedsiębiorstw, podstawy bankowości informatyka ekonomiczna, podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi, systemy informatyczne w MSP, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, grafika menedżerska i prezentacyjna, analiza finansowa;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

oferta edukacyjna 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMIA


 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE; 2-lata

PROFIL PRAKTYCZNY

 

 

Studia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej na konkurencję międzynarodową.

 

 

Specjalność

Bankowość i ubezpieczenia    nowość   

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Bankowość i ubezpieczenia posiada wiedzę z zakresu bankowości korporacyjnej, bankowości detalicznej oraz ubezpieczeń gospodarczych, majątkowych i społecznych. Uzyskane kompetencje pozwalają na zrozumienie sposobu działania banku i towarzystw ubezpieczeniowych zwłaszcza w tematyce obsługi klienta, procesów back-office, zarządzania bankiem.

 

 

Przykładowe miejsca pracy: bank korporacyjny, bank detaliczny, bank spółdzielczy, SKOK, bank centralny, towarzystwo ubezpieczeniowe .

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. bankowych, doradca klienta, analityk sprzedaży, analityk bankowy, broker ubezpieczeniowy, agent ubezpieczeniowy.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (bankowców, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Biznes elektroniczny

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Biznes elektroniczny są skierowane do kandydatów pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w praktyce gospodarczej, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez kanały elektroniczne. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. gospodarki elektronicznej, biznesu elektronicznego, korzystania i wdrażania e-usług, marketingu internetowego, technologii e-biznesu, zarządzania i administrowania sieciami i systemami komputerowymi, bezpieczeństwa e-biznesu, informatycznego wspomagania procesów biznesowych.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. e-usług, specjalista ds. e-handlu, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, konsultant w dziedzinie e-biznesu, specjalista ds. komunikacji on-line, wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług, właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Internecie.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. e-handlu, reklamy i promocji w internecie, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

systemy informacyjne zarządzania, biznes elektroniczny, zarządzanie i administrowanie sieciami i systemami komputerowymi, technologie e-biznesu, e-gospodarka, makroekonomia, prawo gospodarcze, ekonomia matematyczna, ekonomia międzynarodowa;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Ekonomia menedżerska    nowość   

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Ekonomia menedżerska dostarczają wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania, marketingu, finansów i logistyki. Studia pozwalają na kształtowanie postaw i kompetencji menedżerskich w zarządzaniu zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi oraz informacyjnymi w przedsiębiorstwie w warunkach zmieniającego się otoczenia. Umożliwiają poznanie i doskonalenie własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności do skutecznego oddziaływania na zarządzane zasoby.

Studiujący zdobywają umiejętności stosowania metod i technik zarządzania oraz rozwiązywania problemów decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów, specjalistów, konsultantów. Mogą stanowić kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, instytucjach finansowych i organizacjach niekomercyjnych. Oferta skierowana jest również do przedsiębiorców prowadzących własną firmę, osób mających możliwość objęcia stanowisk kierowniczych, jak również do wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwojem umiejętności menedżerskich.

 

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacje, instytucje, urzędy, własna firma .

 

Przykładowe stanowiska: menedżer, specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista ds. finansowych, konsultant ds. zarządzania, doradca, kadra zarządzająca.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (menedżerów, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Finanse i rachunkowość

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie kluczowych kwestii związanych z problematyką rachunkowości w obszarze ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, regulacji podatkowych i finansów przedsiębiorstw. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w jednostkach gospodarczych i samorządowych. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe, dokonuje oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych. Zna zasady porównywalności sprawozdań finansowych zarówno w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w światowych instytucjach finansowych. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z inwestowania w papiery wartościowe na rynku pieniądza i kapitału wraz z budową portfela inwestycji kapitałowych.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma 

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy, właściciel własnej firmy.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (księgowych, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

ekonomia matematyczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, rachunkowość dla zaawansowanych, informatyka w finansach i rachunkowości, audyt finansowy przedsiębiorstwa;

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

Specjalność

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

 

drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Gospodarowanie zasobami ludzkimi pozwalają pogłębić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji gospodarczych i publicznych, metod projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent posiada nowoczesną i użyteczną wiedzę z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudniania i organizacji pracy. Potrafił rozpoznać i rozwiązać złożone problemy zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobywa umiejętność sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnego specjalisty w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. kadr lub zarządzania zasobami ludzkimi, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. rozwoju zawodowego, menedżer personalny, właściciel własnej firmy.

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (doradców personalnych, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa, psychologia zarządzania, organizacja polityki personalnej w firmie -rekrutacja, selekcja, outplacement, umiejętności interpersonalne i negocjacje w biznesie, narzędzia informatyczne w dziale personalnym, analiza rynku pracy, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze;

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Informatyka w biznesie i administracji

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Informatyka w biznesie i administracji są przeznaczone dla osób zainteresowanych wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki do wspomagania prowadzenia działalności biznesowej i jednostek administracji państwowej i samorządowej. Absolwent specjalności oprócz wiedzy ekonomicznej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i informatyki ekonomicznej, m.in. dotyczącej systemów informacyjnych zarządzania, administrowania sieciami i systemami komputerowymi, technologii internetowych, zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Dzięki wiedzy i nabytym umiejętnościom z zakresu ekonomii, a także metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych i korzystania z e-usług, jest przygotowany do pracy w nowoczesnych środowiskach e-gospodarki i e-administracji.

 

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, jednostki administracji państwowej i samorządowej, organizacje i instytucje aktywne w przestrzeni Internetu, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. oprogramowania, specjalista ds. baz danych, administrator sieci i systemów komputerowych, administrator serwisów internetowych, administrator aplikacji e-biznesowych, specjalista ds. e-biznesu, specjalista ds. e-commerce, specjalista ds. wdrażania systemów informatycznych, konsultant Helpdesk, kierownik działu IT, specjalista w różnych dziedzinach aktywności firmy – gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi.

Atuty specjalności


 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. baz danych, ds. biznesu, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

systemy informacyjne zarządzania, sieci i systemy operacyjne, administrowanie sieciami i systemami operacyjnymi, technologie internetowe, gospodarka elektroniczna, rynek kapitałowy i finansowy, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa;

 

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Przedsiębiorczość społeczna

 

Studia drugiego stopnia

MAGISTERSKIE (2-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

STUDIA PROWADZONE POD PATRONATEM

Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego (FOSa) we współpracy z Bankiem Żywności i Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Absolwent specjalności Przedsiębiorczość społeczna jest przygotowany do praktycznego stosowania zasad marketingu, finansów i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. Potrafi łączyć działalność gospodarczą z celami społecznymi. Posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać kryzysy w pracy z osobami zatrudnionymi w podmiotach ekonomii społecznej. Potrafi sprostać wymaganiom stawianym przedsiębiorcom społecznym przez rynek i przepisy prawne. Jest w pełni przygotowany do zarządzania w sposób świadomy podmiotami gospodarczymi przekazującymi wypracowane zyski na cele społeczne.

 

 

Przykładowe miejsca pracy: m.in. w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielniach socjalnych , spółdzielnie pracy, spółki non-profit , instytucjach wsparcia ekonomii społecznej, w urzędach.

 

Przykładowe stanowiska: przedsiębiorca socjalny, menedżer przedsiębiorstwa socjalnego, specjalista ds. zarządzania usługami socjalnymi, konsultant ds. ekonomii społecznej, referent ds. przedsiębiorczości społecznej

Atuty specjalności


 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (menedżerów przedsiębiorczości socjalnej, konsultantów ds. ekonomii społecznej, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

podstawy przedsiębiorczości społecznej, finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwach społecznych, marketing produktów i usług społecznych, dobre praktyki w przedsiębiorstwie społecznym, prawo spółdzielcze i inne akty prawne, innowacje społeczne, crowdfunding i social media;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

...

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIKA


Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE; 3-lata

Profil praktyczny

 

 

Studia na kierunku Pedagogika dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga, znającego procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających interwencji. Jest przygotowany do aktywnego i kreatywnego współdziałania w zespole. Potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

 

 

 

 

Specjalność

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną               nowość    

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ma na celu zgłębienie zagadnień niezbędnych do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Absolwenci zdobywają również kwalifikacje terapeuty pedagogicznego na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej, są przygotowani do pracy z dziećmi ujawniającymi specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania i matematyki w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Absolwenci są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w zakresie interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności, jak również rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrafią prowadzić zajęcia o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy. Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Przykładowe miejsca pracy: m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki adaptacyjne, instytucje pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodki szkolno-wychowawcze, internaty, bursy, świetlice środowiskowe i terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej.

 

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników, księgowych);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki moga być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią       nowość   

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią przygotowują do pracy w przedszkolach i w szkołach w charakterze nauczyciela - wychowawcy w klasach I - III oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Dają wiedzę i umiejętności w zakresie nauczycielskiego rozpoznawania trudności logopedycznych, przeciwdziałania im i korygowania w zakresie zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej. Absolwenci będą mieli możliwość uzupełnienia swoich umiejętności na rocznych studiach podyplomowych w zakresie Logopedii, w celu zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć logopedycznych. Absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne oraz nabywają kwalifikacje do pracy jako nauczyciel przedszkola i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Realizacja programu kształcenia pozwala na wykorzystanie w działalności zawodowej zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, metodycznej oraz umiejętności z zakresu projektowania i praktycznej realizacji procesu dydaktycznego wraz z diagnozowaniem poziomu rozwoju wychowanków, określeniem indywidualnych potrzeb uczniów, ich stylów uczenia się, tempa pracy itp. Program został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

 

 

Przykładowe miejsca pracy: przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej, placówki oświatowo-wychowawcze specjalizujące się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

 

Atuty specjalności


 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników, księgowych);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki moga być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

Specjalność

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

Studia pierwszego stopnia

LICENCJACKIE (3-lata)

Profil praktyczny

Sylwetka absolwenta

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią przeznaczona jest dla osób, których zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjno-wychowawczej. Absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, a zwłaszcza w rodzinie, w środowisku szkolnym, grupach rówieśniczych. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań społecznego niedostosowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Umożliwiają poznanie psychospołecznych mechanizmów prowadzących do zachowań przestępczych oraz teoretycznych założeń i prawno-społecznych zasad organizacji procesu resocjalizacji jednostek i grup. W zakres umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia wpisuje się diagnozowanie, organizowanie i realizacja zadań wychowawczych w środowisku otwartym oraz placówkach resocjalizacyjnych. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i wykorzystywania metod socjoterapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. Absolwenci posiadają umiejętności twórczego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji. Mogą efektywnie pracować w instytucjach resocjalizacyjnych. Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Przykładowe miejsca pracy: m.in. placówki resocjalizacyjne, placówki profilaktyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Atuty specjalności

 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów, prawników, księgowych);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki moga być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

metodyka pracy socjoterapeutycznej, terapia w resocjalizacji, psychologia zachowań ludzkich, psychologia rozwoju człowieka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, media w edukacji, wybrane zaburzenia dzieci i młodzieży, metodyka wychowania resocjalizującego, diagnoza w resocjalizacji , nowatorskie metody pracy z rodziną, resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i w otwartym środowisku, warsztat umiejętności pedagoga resocjalizacyjnego , prawne podstawy resocjalizacji, trening interpersonalny;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studiaOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie [PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 752 37 53 wew. 40, kom. 519 062 014

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

oferta kształcenia 2017/2018

PEDAGOGIKA


studia II stopnia (magisterskie; 2-letnie)

PROFIL PRAKTYCZNY

 

Specjalność

Animacja społeczności lokalnych

Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności Biznes elektroniczny są skierowane do kandydatów pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki w praktyce gospodarczej, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez kanały elektroniczne. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. gospodarki elektronicznej, biznesu elektronicznego, korzystania i wdrażania e-usług, marketingu internetowego, technologii e-biznesu, zarządzania i administrowania sieciami i systemami komputerowymi, bezpieczeństwa e-biznesu, informatycznego wspomagania procesów biznesowych.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. e-usług, specjalista ds. e-handlu, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, konsultant w dziedzinie e-biznesu, specjalista ds. komunikacji on-line, wdrożeniowiec systemów informatycznych i e-usług, właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Internecie.

Atuty specjalności


 • Profil praktyczny - student realizuje moduły zajęć służące zdobywaniu umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez uznanych praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Program studiów dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli publicznych i prywatnych instytucji woj. warmińsko-mazurskiego;
 • Doświadczona kadra dydaktyczna złożona z praktyków zawodowych (specjalistów ds. e-handlu, reklamy i promocji w internecie, finansistów, przedsiębiorców, ekonomistów);
 • Elastyczność nauczania dzięki metodzie blended learning  (do 60% zajęć realizowanych w dowolnym miejscu czasie za pośrednictwem platformy e-learningowej);
 • Praktyki zawodowe w ramach porozumień uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi; praktyki mogą być też zaliczane na podstawie pracy zawodowej;
 • Stypendia: rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej, dla osób z niepełnosprawnością, na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+;
 • Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością: elastyczne formy kształcenia, wyposażenie czytelni, wypożyczalnia sprzętu, udogodnienia architektoniczne, dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej;
 • Staże zagraniczne dla absolwentów dofinansowane z programu Erasmus+.

Wybrane przedmioty

systemy informacyjne zarządzania, biznes elektroniczny, zarządzanie i administrowanie sieciami i systemami komputerowymi, technologie e-biznesu, e-gospodarka, makroekonomia, prawo gospodarcze, ekonomia matematyczna, ekonomia międzynarodowa;

Opłaty na etapie rekrutacji

Opłata wpisowa:

 • 0,00 zł—od początku trwania rekrutacji do 30 czerwca 2017 r.
 • 100,00 zł—od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • 120.00 zł—od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
 • 150.00 zł—od 1 września 2017 r. do końca rekrutacji

Opłata za legitymację studencką – 17 zł, opłata za indeks – 4 zł

Opłaty należy wnieść na rachunek bankowy uczelni nr:

41 1240 5598 1111 0000 5034 6507

Wymagane dokumenty

 

 • Podanie o przyjęcie na studia Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie[PDF];
 • Świadectwo maturalne - czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu);
 • Dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu);
 • Dwa aktualne, kolorowe, podpisane na odwrocie zdjęcia (35x45 mm)zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
 • Potwierdzenie wniesionej opłaty wpisowej;
 • W przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz rekrutacyjny [Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniePDF].

Internetowa rejestracja kandydatów

Kandydat może dokonać rejestracji na stronie:


Uwaga:  Rekrutacja internetowa nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów.

Punkty rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

Wydział Nauk Społecznych

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, pok . 104

tel. 89 534 71 53 wew. 33, kom. 519 062 013

e-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

dfsdf